Huvudmannaskap

Den första fråga som utretts är den om huvudmannaskap. Funktionsrätt Sveriges utgångspunkt är att frågan om huvudmannaskap måste utgå från vad som bäst uppfyller LSS intentioner. Det saknas fortfarande en konsekvensanalys av de olika alternativen, vilket omöjliggör ett välgrundat ställningstagande.

Här kan du läsa vårt ställningstagande om huvudmannaskap.

Centrala begrepp

I direktiven till den statliga översynen av LSS står det att lagen är svårtolkad och man bör utreda om vissa begrepp därför behöver definieras tydligare. Handikappförbundens parallella utredning av LSS, invänder mot detta och menar att begreppen måste definieras av den enskilde som omfattas av lagens insatser.

Här kan du läsa vårt ställningstagande om centrala begrepp

Anhörigassistans

Sammanfattningsvis anser arbetsgruppen att den enskildes självbestämmande är en princip som inte får inskränkas. Föräldrars långtgående ansvar enligt Föräldrabalken får inte inskränkas för föräldrar till barn med rätt till LSS-insatser. Barns rättigheter får inte inskränkas och insatser som bidrar till Barnkonven­tionens uppfyllelse måste garantera detta.

Här kan du läsa vårt ställningstagande om anhörigassistans