Funktionsrätt Sverige har länge arbetat för inrättandet av en oberoende institution som ska granska hur Sverige lever upp till konventioner om mänskliga rättigheter, inklusive Funktionsrättskonventionen. En sådan institution har en särskilt viktig roll för att övervaka rättigheterna och bland annat att nationell lag stämmer konventionen.

Trots återkommande kritik från FN som mänskliga rättigheter i Sverige, till exempel diskriminering, hatbrott och våld mot kvinnor har förslag om att inrätta en MR-institution i Sverige dröjt. Oberoende institutioner finns i en tredjedel av världens länder inklusive våra grannländer Danmark, Finland och Norge. Efter 20 år av uppmaningar från FN till Sverige har vår nuvarande regering beslutat att en institution som på ett oberoende sätt ska granska hur vårt land lever upp till internationella konventioner bör inrättas under riksdagen. Konstitutionsutskottet lät utreda frågan och landade i att skicka tillbaka frågan till regeringen. Arbetet har skett utan att involvera civilsamhällets organisationer, vilket krävs för att en institution ska godkännas. Under mars till juli 2018 kommer kulturdepartementet utreda och komma med förslag till en lösning, och civilsamhället bjudits in till dialog.

En oberoende MR-institution har en särskild roll genom artikel 33 i Funktionsrättskonventionen. Det handlar om att främja, skydda och övervaka rättigheterna i konventionen. Funktionsrättsorganisationer ska involveras och fullt ut medverka i den oberoende övervakningen.

Nätverket för en svensk MR-institution

Funktionsrätt Sverige är med i ett nätverk av frivilligorganisationer som länge har arbetat med dessa frågor.  I nätverket ingår bland andra Svenska FN-förbundet,  Civil Right Defenders, Lika Unika, RFSU, Raoul Wallenberginstitutet och Fonden för mänskliga rättigheter.

Konsitutionsutskottets nej till att placera en MR-institutionen under riksdagen ställer nya krav på hur oberoende ska säkerställas. Våra krav handlar om:

Mandat och ansvarsområde Riksdagen måste säkerställa att en institution för mänskliga rättigheter får tydligt mandat, ett uttalat ansvarsområde och en oberoende roll.  Särskilt viktiga uppgifter handlar om att lämna synpunkter både på befintlig lagstiftning och på författningsförslag samt att uppmärksamma regeringen på situationer där de mänskliga rättigheterna kränks och lägga fram förslag för att komma till rätta med dem,

Resurser En viktig förutsättning för arbetet är tillräckliga personella och ekonomiska resurser för att fullgöra uppdraget.

Verkligt oberoende  En förutsättning är en självständig och fristående organisation.

Kontakten med civilsamhället Svenska frivilligorganisationer, inklusive Funktionsrätt Sverige besitter unik kompetens i frågor som rör mänskliga rättigheter. Denna kompetens är bland annat avgörande för FN:s återkommande granskning av MR-situationen i Sverige på en rad områden. Enligt de vägledande FN-principerna från 1993 ska civilsamhället finnas med i processen inför inrättandet av en nationell MR-institution.