Funktionsrätt Sverige har länge arbetat för inrättandet av en oberoende institution som ska granska hur Sverige lever upp till konventioner om mänskliga rättigheter, inklusive Funktionsrättskonventionen. En sådan institution har en särskilt viktig roll för att övervaka rättigheterna och bland annat att nationell lag stämmer konventionen.

Trots återkommande kritik från FN som mänskliga rättigheter i Sverige, till exempel diskriminering, hatbrott och våld mot kvinnor har förslag om att inrätta en MR-institution i Sverige dröjt. Oberoende institutioner finns i en tredjedel av världens länder inklusive våra grannländer Danmark, Finland och Norge. Efter 20 år av uppmaningar från FN till Sverige har vår nuvarande regering beslutat att en institution som på ett oberoende sätt ska granska hur vårt land lever upp till internationella konventioner bör inrättas under riksdagen. Frågan om en oberoende institution utreds av riksdagens Konstitutionsutskott. Men arbetet har påbörjats utan att involvera civilsamhällets organisationer, vilket krävs för att en institution ska godkännas.

Artikel 33 i Funktionsrättskonventionen handlar om att främja, skydda och övervaka rättigheterna i konventionen. Funktionsrättsorganisationer ska involveras och fullt ut medverka i den oberoende övervakningen.

Nätverket för en svensk MR-institution

Funktionsrätt Sverige är med i ett nätverk av frivilligorganisationer som länge har arbetat med dessa frågor. Nätverket där även Svenska FN-förbundet, Lika Unika, RFSU, Raoul Wallenberginstitutet samt Fonden för mänskliga rättigheter ingår driver nu en rad frågor för riksdagens fortsatta arbete med att inrätta en MR-institution.

Mandat och ansvarsområde Riksdagen måste säkerställa att en institution för mänskliga rättigheter får tydligt mandat, ett uttalat ansvarsområde och en oberoende roll. Myndigheten måste utformas så att den kan skydda och försvara människors rättigheter och ges möjlighet att granska kränkningar.

Resurser En viktig förutsättning för arbetet är tillräckliga personella och ekonomiska resurser för att fullgöra uppdraget.

Verkligt oberoende Konstitutionsutskottet utreder nu om en MR-myndighet kan placeras under Justitieombudsmannen som i sin tur lyder under riksdagen. Nätverket menar att verkligt oberoende kräver att myndigheten istället är självständig och fristående.

Kontakten med civilsamhället Svenska frivilligorganisationer, inklusive Funktionsrätt Sverige besitter unik kompetens i frågor som rör mänskliga rättigheter. Denna kompetens är bland annat avgörande för FN:s återkommande granskning av MR-situationen i Sverige på en rad områden. Enligt de vägledande FN-principerna från 1993 ska civilsamhället finnas med i processen inför inrättandet av en nationell MR-institution.