För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård (SOU 2017:111)

Missiv

Remiss

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss och tar tacksamt emot synpunkter från medlemsförbunden senast den 6 april 2018! Remissarbetet kring detta betänkande samordnas av Agneta Söder, Autism- och Aspergerförbundet.

Sista svarsdatum

Remissyttranden ska lämnas till Socialdepartementet senast den 26 april 2018

Funktionsrätt Sveriges hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionsrättsrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

2015 uppdrog regeringen åt en särskild utredare att stödja det arbete som utförs av myndigheter, kommuner, landsting och organisationer inom området psykisk hälsa samt verka för att arbetet samordnas på nationell nivå. Den 12 januari överlämnades betänkandet För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård, SOU 2017:111 till regeringen.

Handläggare för Funktionsrätt Sverige

Agneta Söder

Autism- och Aspergerförbundet

Remissvar

Svar kommer