Ett oberoende public service för alla – nya möjligheter och ökat ansvar

Missiv

Remiss

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss och tar tacksamt emot synpunkter från medlemsförbunden 30 september 2018!

Sista svarsdatum

Remissyttranden ska lämnas till Kulturdepartementet senast senast den 19 oktober 2018..

Funktionsrätt Sveriges hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionsrättsrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

Parlamentariska public service-kommittén redovisar i detta slutbetänkande sitt förslag om hur public service ska regleras på ett ändamålsenligt sätt i ett nytt medielandskap. Dels inför nästa tillståndsperiod som inleds 2020 och dels på längre sikt.

Handläggare på Funktionsrätt Sverige

Mia Ahlgren

Remissvar

Svar kommer