Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Missiv

Remiss

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss och tar tacksamt emot synpunkter från medlemsförbunden senast den 5 februari 2018!

Sista svarsdatum

Remissyttranden ska lämnas till Socialdepartementet senast den 16 februari 2018.

Funktionsrätt Sveriges hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionsrättsrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

I promemorian lämnas förslag till en ny bestämmelse i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Förslaget innebär att kommunen får en förtydligad skyldighet mot enskilda som fått beslut från Försäkringskassan om avslag eller indragning av assistansersättning, att informera om vilka möjligheter till stöd som finns enligt LSS.

Handläggare på Funktionsrätt Sverige

Mikael Klein

 

Remissvar

Svar kommer