Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel

Missiv

Remiss

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss och tar tacksamt emot synpunkter från medlemsförbunden senast den 24 oktober 2017!

Sista svarsdatum

Remissyttranden ska lämnas till Socialdepartementet senast den 31 oktober 2017.

Funktionsrätt Sveriges hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionsrättsrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

I promemorian föreslås ändringar i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. som innebär att ett läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna under vissa förutsättningar ska bytas ut mot ett tillgängligt läkemedel som ingår i förmånerna.

Handläggare på Funktionsrätt Sverige

Sofia Karlsson

Remissvar

Svar kommer.