Vissa förslag om personlig assistans

Missiv

Remiss

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss och tar tacksamt emot synpunkter från medlemsförbunden senast den 15 december 2017!

Sista svarsdatum

Remissyttranden ska lämnas till Socialdepartementet senast 22 december 2017.

Funktionsrätt Sveriges hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionsrättsrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

Denna promemoria har tagits fram av en arbetsgrupp vid Socialdepartementet. I promemorian lämnas förslag till ändringar i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialförsäkringsbalken (SFB). Förslagen har sin bakgrund i det åtgärdspaket för assistansersättningen som regeringen presenterade den 14 november 2017.

Handläggare på Funktionsrätt Sverige

Mikael Klein

Remissvar

Vi kommer att svara på denna remiss.