Anders W Jonsson, Centerpartiet: ”Skolan ska inte välja eller välja bort elever”

”Det är föräldrarna och eleven som ska välja skolan och inte skolan som ska kunna välja eller välja bort elever. Här krävs en skärpning av skollagen.” Det sade Centerpartiets vice partiledare Anders W Jonsson, vid morgonens partisamtal med Gabriella Ahlström.

Under samtalet avhandlades en rad frågor som vård, skola, arbetsliv och civilsamhällets roll nu och framöver. På frågan om vad alla människors lika värde, betyder för Anders W Jonsson och hans parti blev svaret att just detta är utgångspunkten i Centerpartiets idéprogram.

”Hos oss är frågan ständigt aktuell, oavsett vad vi diskuterar. Igår hade vi en stor debatt i riksdagen om sällsynta diagnoser och rätten till bästa möjliga vård och läkemedel. Detsamma gäller i kris. Vi ser hur svårt personer med funktionsnedsättning drabbas i Ukraina, deras rätt till skydd måste vara lika viktigt som alla människors rätt till skydd.”

När personalen fick makten gick omställningen fort

Anders W Jonsson är läkare och Gabriella Ahlström undrade vilka lärdomar han tar med sig från pandemin och den sårbarhet och brist som situationen tydliggjort inom vården.

”En positiv lärdom är att när makten över vården kom till läkare och sjuksköterskor, så kunde en stor omställning snabbt genomföras, vilket gjorde att man klarade den ökade belastningen.”

Efter Gabriella Ahlströms påpekande att vården signalerat att pandemin inneburit en enorm påfrestning för vårdpersonalen, att man gått på knäna och att många faktiskt lämnat sitt jobb på rund av den svåra situationen nyanserade Anders W Jonsson sin ståndpunkt.

”Jag tror aldrig att vi kommer att kunna organisera sjukvården så att vi utan prioriteringar kan hantera en pandemi. Det är mitt intryck att det går att jobba 12 timmars pass, men att den etiska stressen är den svåraste.”

”Vi har också fått negativa lärdomar, fortsatte Anders W Jonsson. Att äldreboenden, personer på LSS-boenden med flera inte fick den vård de behövde. En viktig uppgift nu är att vi måste hitta sätt att ge äldre, personer med funktionsnedsättning och andra den absolut bästa vården och tryggheten.”

Primärvårdsreformen viktigt steg mot ökad kontinuitret

Anders W Jonsson sade vidare att primärvården är basen i sjukvården, men att den inte fungerat på länge.

”Därför är den kommande primärvårdsreformen så viktig. Rätten till fast läkare är bra för alla men särskilt viktigt för personer med funktionsnedsättning, som ofta har komplexa behov. Men digitaliseringen är också viktig för många, det måste vara möjligt att ha kontakt med de främsta specialisterna inom olika områden.

Däremot ser Anders W Jonsson inte att det är realistiskt att tandvården ska bekostas inom samma högkostnadsskydd som annan vård.

”Även om finansministern gav mig obegränsat med pengar skulle jag inte göra tandvården gratis för 10 miljoner svenskar. Då ser jag att riktade insatser är bättre, exempelvis för personer med funktionsnedsättning.”

Nationellt kösystem och skärpning i skollagen

Att elever med funktionsnedsättning på grund av skrivningar i skollagen inte inkluderas i det fria skolvalet tycker Anders W Jonsson är oacceptabelt.

”Det centrala med skolvalet är ju elevers och föräldrars rätt att välja skola. Det är inte skolan som ska välja elever. Vi vill se ett nationellt kösystem och en skärpning av lagstiftningen.”

I övrigt vill Centerpartiet se en förstärkt elevhälsa och en kompetensökning kring funktionsnedsättningar och särskilda behov i skolan och på lärar- och rektorsprogrammen.

Arbetsförmedlingens roll att identifiera behov

När det gäller nedmonteringen av Arbetsförmedlingen och det allt sämre stödet för personer med funktionsnedsättning som söker arbete, ser Anders W Jonsson förklaringar som ligger många år tillbaka i tiden.

”Vi lyckades stoppa utvecklingen mot en allt ökande digitalisering, exempelvis i form av callcenters.  Det är Arbetsförmedlingens roll att

att identifiera den arbetssökandes behov av stöd, sedan ska privata aktörer med specialistkunskaper ta över och stötta i själva jobbsökandet.”

Statsbidraget måste uppräknas efter kostnader

Anders W Jonsson delar bilden av att funktionsrättsrörelsen är i behov av höjda statsbidrag för att kunna hantera de allt större förväntningarna på rörelsen, inte minst som kunskapsstöd i utredningar, råd på olika nivåer och partner i att driva samhällsutvecklingen i linje med ett samhälle för alla.

”Vi menar att det borde vara för civilsamhället som det är för myndigheter, att statsbidraget uppräknas efter hur övriga kostnader i samhället ökar. Vi ser funktionsrättsrörelsen som en mycket viktig del för arbetet att komma vidare i utvecklingen.”

Hela samtalet kommer att publicears i Funktionsrätt Sveriges kanaler.

Referat Monica K McGrath