Anhörigassistans – nytt ställningstagande från LSS-arbetsgruppen

Idag publicerar vi ett nytt ställningstagande från vår parallella översyn av LSS. Denna gång är det anhörigassistansen som analyserats.

Sammanfattningsvis anser arbetsgruppen att den enskildes självbestämmande är en princip som inte får inskränkas. Föräldrars långtgående ansvar enligt Föräldrabalken får inte inskränkas för föräldrar till barn med rätt till LSS-insatser. Barns rättigheter får inte inskränkas och insatser som bidrar till Barnkonven­tionens uppfyllelse måste garantera detta.

Läs hela ställningstagandet här