Arbetsförmedlingen i fokus på höstens funktionshinderdelegation

Flera frågor fanns på bordet när funktionshindersdelegationen träffades i veckan, men den som tog mest plats var reformeringen av Arbetsförmedlingen. ”Vi är oroliga för att stödet till personer med funktionsnedsättning kommer att försämras ytterligare” kommenterar Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark berättade att det pågår intensiva diskussioner mellan samarbetspartierna om reformeringen av Arbetsförmedlingen och om hur personer med funktionsnedsättning påverkas. Viktiga delar av reformeringen kommer att presenteras under våren.

Med anledning av det lyftes från rörelsen att neddragningar på Arbetsförmedlingen märks av. Det är svårt att få kontakt med myndigheten och personer tappar sina kontaktpersoner. Den digitalisering som nu pågår är bra för många, men inte för alla. Det finns en klar oro över att personer med funktionsnedsättning hamnar ännu längre bak.

Eva Nordmark betonade att inget ska ändras i Arbetsförmedlingens uppdrag gällande personer med funktionsnedsättning, hela myndighetens verktygslåda ska fortsatt kunna användas. Avgörande är att behov kan identifieras, här har Arbetsförmedlingen utvecklat sina digitala kanaler. Eva framhöll att den arbetsmarknadspolitiska bedömningen måste ha sådan kvalitet att rätt person får rätt insatser. Arbetsförmedlingen måste säkerställa rätt kompetens så att myndighetens uppdrag klaras.

Andra aspekter som rörelsen förde fram var att glappet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan gällande arbetshjälpmedel måste åtgärdas. Idag kommer individer i kläm. Det är också viktigt att se att arbetssökande kan ha olika typer av behov och att insatser utformas utifrån behoven, exempelvis ser vi idag att privata aktörer ofta står för framgångsrika exempel när det gäller personer med vissa funktionsnedsättningar. Problem med att olika krav fylls i automatiskt när arbetsgivare lägger upp platsannonser lyftes också, eftersom det försvårar möjligheterna att få jobb för vissa arbetssökande liksom att alla inte klarar hela processen på egen hand, exempelvis personer med kognitiva svårigheter. Insatser och stöd som ser till att personer inte trängs undan måste finnas. Även behovet av ökat stöd till arbetsgivare lyftes. Det finns arbetsgivare som vill anställa.

Behoven av att regeringen vidtar ett antal åtgärder på såväl lång som kort sikt är akuta. I november skickade en samlad funktionsrättsrörelse en skrivelse till Eva Normark med följande:

  • Säkerställ att arbetssökande med funktionsnedsättning får stöd under den fortsatta reformeringen av Arbetsförmedlingen.
  • Uppdra åt Arbetsförmedlingen att särskilt utreda hur arbetssökande med funktionsnedsättning ska ges stöd i den reformerade myndigheten.
  • Tillsätt en särskild utredning för att se över de arbetsmarknadspolitiska stöden (läs mer nedan i rörelsens skrivelse till regeringen)
  • Prioritera funktionshinder i arbetsmarknadspolitiken
  • Arbetsmarknadssatsning i återstarten efter pandemin

Medverkande:
Från Funktionsrätt Sverige medverkade Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sverige, Marina Carlsson, RTP, Maritha Sedvallson, Astma- och Allergiförbundet, Inger Roos, Riksförbundet HjärtLung, Ulla Adolfsson, Autism- och Aspergerförbundet, Kjell Holm, Stroke-Riksförbundet, Anki Sandberg, Riksförbundet Attention, Anders Lago, FUB, Mikael Klein,Funktionsrätt Sverige (adjungerad)

Övriga förbund från rörelsen: Håkan Thomsson, SRF, Mattias Lundekvarn, HRF, Cecilia Ekström, SRF (adjungerad), Frida Karlander, Riksorganisationen Unga med synnedsättning, Fabian van Blaricum (adjungerad), NUFT och Åsa Strahlemo, DHR

Från Regeringskansliet: socialminister Lena Hallengren, arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, utredare Anna Nergårdh, Axel Ingvarsson, Carina Cronsioe, Christina Velander, Hedvig Westphal, Helena Hagelroth, Inger Karlsson, Jan Bergdahl, Lars X Nilsson, Linus Sikström, Marie Thörn, Rebecka Lönnroth, Vera A Gustafsson.

Arbetsmarknadspolitik för personer med funktionsnedsättning – Inspel till regeringen och samarbetspartierna nov 2020

Skrivelse till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark om de arbetsmarknadspolitiska stöden (2020-02-11)