Blogginlägg: Alla får inte sina mänskliga rättigheter uppfyllda

Idag firar vi FN-dagen. Vi i Funktionsrätt Sverige deltar i arbetet med flera av FN:s konventioner och för vårt intressepolitiska arbete är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, Funktionsrättskonventionen, en självklar ledstjärna. Tyvärr måste det sägas att Sverige inte på långa vägar uppfyller rättigheterna i alla FN:s konventioner.

Redan 2014 fick Sverige kritik från FN när det gäller situationen för personer med funktionsnedsättning. Det gällde bland annat det långsamma arbetet med att säkerställa Funktionsrättskonventionen i svensk lag, men även kritik mot sjunkande resurser för personlig assistans.

Senast 2019 ska Sverige svara på kritiken från FN:s övervakningskommitté. Men svaret ska inte vara av arten ord på ett papper utan i form av åtgärder för att förbättra det som kritiserats. Hittills har vi inte sett mycket av det.

Fortfarande finns stora skillnader i levnadsvillkor för människor med funktionsnedsättning jämfört med den övriga befolkningen. Fortfarande ser vi inom alla samhällsområden hinder som skapar ojämlikhet. Situationen när det gäller personlig assistans har försämrats till katastrofens gräns och måste omedelbart åtgärdas. Personer med funktionsnedsättning i Sverige får inte sina mänskliga rättigheter uppfyllda.

År 2015 antogs det historiska avtalet Agenda 2030 av FN:s medlemsländer. Den övergripande principen för agendan är att ingen ska lämnas utanför. Agendan omfattar 17 globala hållbarhetsmål där bland annat utrotning av fattigdom ingår. Målen påverkar i hög grad personer med funktionsnedsättningar och andra som lämnas utanför samhällsplaneringen.

Vi saknar devisen ”Ingen ska lämnas utanför” i Sverige. Tillsammans med den internationella funktionsrättsrörelsen driver vi i Funktionsrätt Sverige att genomförandet av Agenda 2030 ska baseras på Funktionsrättskonventionen.

För att det ska bli verklighet krävs att funktionshindersrörelsen inkluderas i genomförandet av agendan. Så är det inte idag. De som lever under svåra ekonomiska förutsättningar, har sämre hälsa, lägre utbildningsnivå saknas i stor utsträckning i arbetet med att uppnå målen. De som i större utsträckning är arbetslösa, saknar tillträde till offentliga miljöer och kollektivtrafik och demokratiska processer måste också höras för att Sverige ska vara trovärdiga i ambitionen att vara en förebild.

Det finns alltså många skäl till varför Funktionsrätt kommer att vara en huvudfråga i valrörelsen 2018.

Visa alla blogginlägg