Press: Dags att kompensera riskgrupper fullt ut

De nära 5,5 miljarder som avsatts för förebyggande sjukpenning och smittbärarpenning under pandemin kommer att räcka längre än regeringen beräknat. Det visar Funktionsrätt Sveriges Novus-enkät. ”Det ekonomiska utrymmet måste nu komma de människor tillgodo, som stannat hemma sedan i mars för att de själva eller en närstående tillhör en uppenbar riskgrupp”, säger Elisabet Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige. i en kommentar idag.

Funktionsrätt Sveriges enkät om erfarenheterna under pandemins första månader visar att Försäkringskassans och regeringens prognos att 2-300 000 personer skulle bli aktuella för ersättningarna var starkt överdriven.

”Vår enkät visar att 1 av 10 av målgruppen som förvärvsarbetar anger att de har varit hemma från arbetet utan ersättning eller förlorat sitt arbete”, berättar Elisabeth Wallenius. ”Beräknat på hela populationen* handlar det om ca 84 000 personer, inklusive närstående som kan förväntas ansöka de aktuella ersättningarna hos Försäkringskassan.”

Den förväntade anstormningen av ansökningar till ersättningarna uteblev alltså. Med facit i hand hade ca 1700 personer ansökt hos Försäkringskassan om ersättning under den första veckan. Deras ärenden hanteras nu av de 700 nya handläggare som Försäkringskassan anställt för att klara av situationen.
De som berörs av ersättningarna är personer som på grund av egen eller närståendes funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom tvingats stanna hemma från arbetet utan ersättning – många sedan pandemin bröt ut i mars.

”De här personerna har gjort det vi alla skulle göra för att skydda oss själva eller någon vi älskar från ett potentiellt dödligt virus – nämligen hållit sig hemma för att undvika smitta”, avslutar Elisabeth Wallenius. ”De har försökt tolka myndigheternas många gånger motstridiga information om vad som gäller. Ingen har ännu fått en krona i ersättning som kompensation för det halvårslånga inkomstbortfallet.”

Mot bakgrund av de siffror som vår enkät visar, kommer de ca 5,5 miljarder som avsatts för reformen räcka mycket längre än beräknat. Några självklara åtgärder är därför

  • att förlänga den period för vilken ersättningen betalas ut, till risknivån för samhällssmitta har sänkts, eller tills ett vaccin är säkerställt.
  • att låta samtliga närstående som delar hushållsgemenskap med en person i riskgrupp och som stannat hemma från arbetet utan ersättning, omfattas av smittbärarpenning
  • och sist men inte minst, att låta ersättningarna betalas ut retroaktivt från och med mars månad.

*Funktionsrätt Sveriges enkät
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag Funktionsrätt Sverige. Syftet med undersökningen är att undersöka hur personer med funktionsnedsättning själva eller nära familjemedlem/närstående till person med en funktionsnedsättning har upplevt de senaste månaderna under pågående Corona-pandemin. Under perioden 23-29 juli har 1122 intervjuer genomförts i Novus Sverigepanel. Undersökningen är representativ för hela populationen inom befolkningen.

Målgrupp
Allmänheten 18-79 år som instämmer i följande:
• har en kronisk/varaktig sjukdom (Ex. hjärt-kärlsjukdom, diabetes, allergi, njursjukdom, cancer, psykiatrisk diagnos)
• har syn och/eller hörselnedsättning i en sådan omfattning att den påverkar din vardag på ett genomgripande sätt.
• har en annan funktionsnedsättning (Ex. rörelsenedsättning, neuropsykiatriskt tillstånd (ADHD, autism, språkstörning, tourettes syndrom), intellektuell funktionsnedsättning)
• är föräldrar till barn med kronisk sjukdom och/eller funktionsnedsättning.
• är närstående/familjemedlem till någon med kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning

Målgruppen i enkätundersökningen har en täckning på 47 % bland allmänheten 18-79 år. Målgruppen motsvarar ca 3,5 miljoner människor av den totala populationen på 7,5 milj (18-79 år).

Resultat i denna fråga
1 av 3 av de som förvärvsarbetar (ca 70% av målgruppen) uppger att de stannat hemma från arbetet för att skydda sig själv eller sin närstående. (motsvarar ca 840 000 personer)
7 av 10 av dessa har kunnat arbeta hemma. (motsvarar ca 590 000 personer)
1 av 10 uppger att de har varit hemma utan ersättning eller förlorat sitt arbete. (motsvarar ca 84 000 personer)
(Hela Novus-enkäten offentliggörs inom kort)