Debatt: Försäkringskassan måste återta sin samhällsfunktion

Att utförsäkra redan sårbara människor är ovärdigt välfärdsstaten Sverige. Det är tydligt att socialförsäkringen inte längre hanteras som den allmänna försäkring den är tänkt att vara, skriver Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige i Dagens Samhälle idag.

På Försäkringskassans hemsida kan man läsa att alla som bor eller arbetar i Sverige är försäkrade enligt det svenska socialförsäkringssystemet. Att vara försäkrad innebär att man under vissa förutsättningar, i det här fallet inkomstbortfall på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller föräldraskap, har rätt till ekonomisk kompensation. För denna trygghet betalar man en kostnad, i det här fallet sociala avgifter.

Socialförsäkringen har en viktig samhällsroll och ska utgöra en självklar trygghet för individer, hushåll, arbetsgivare och för hela samhällsekonomin. Vi menar att Försäkringskassan inte längre lever upp till uppdraget att förvalta försäkringen på bästa sätt. I stället för att erbjuda trygghet och stöd har myndigheten blivit en slags kontrollinstans.

Funktionsrätt Sveriges mejlkorgar översvämmas av berättelser om hur Försäkringskassans misstänksamhet, stränga granskning och ofta orimliga praxis ödelägger en tidigare fungerande tillvaro. Det handlar om avslag och indragningar av flera stöd i socialförsäkringen som sjukpenning, personlig assistans, sjuk- och aktivitetsersättning, bilstöd, handikappersättning och vårdbidrag.

Kassans egen statistik talar sitt tydliga språk. Mellan 2016 och 2018 har antalet personer som fått sjukpenning minskat med 4 procent och kostnaderna med drygt 1,6 miljarder kronor. Bakom dessa siffror döljer sig i de flesta fall människor som är för sjuka för att arbeta men som antingen tvingas att arbeta ändå eller får försöka hantera ett inkomstbortfall.

Detsamma gäller personlig assistans. Antalet personer som anses vara assistansberättigade har sedan 2014 minskat med cirka 1 650. Staten har under samma period sparat cirka 3,3 miljarder kronor. Följden blir bland annat att personer som behöver assistans för att kunna arbeta tvingas sluta och att många familjer med barn går på knäna på grund av bristande stöd.

Vi ser en markant minskning, hela 18 procent, av de som beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning för att de på grund av varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan arbeta. Många av dessa personer får inget arbete och tvingas leva på kommunalt försörjningsstöd, ett bistånd som är tänkt för kortare perioder. Även detta är ett nålsöga, då stödet inte tillåter några egna tillgångar.

Efter stark kritik, inte minst från civilsamhället, oppositionen, Inspektionen för socialförsäkringen samt den allmänna opinionen, har regeringen dragit tillbaka det så kallade niodagarsmålet och åtgärder genomförs för att fler återigen ska beviljas statlig assistans.

Men det är som om den återhållsamma linjen har fått ett eget liv inom Försäkringskassan. Man hänvisar till tolkningen av olika prejudicerande domar och talar om ökad rättssäkerhet i handläggningen. Vi menar att det handlar om en kreativ tolkning av praxis, som många gånger gör individen rättslös.

När Försäkringskassans prognos för perioden 2019 till 2021 visar att kostnaderna för både sjukpenning och sjukersättning beräknas fortsätta att minska, blir vi mycket bekymrade.

Det är tydligt att socialförsäkringen inte längre hanteras som den allmänna försäkring den är tänkt att vara. Samtliga ersättningsnivåer är, relativt löneläget, lägre än någonsin och allt fler kompletterar med andra försäkringar. De som inte har råd, eller som inte har ett arbete, riskerar att slås ut.

Det är illa nog att många som får ersättning lever på orimligt låga försörjningsnivåer, exempelvis är garantinivån för sjuk- och aktivitetsersättning maximalt 9 590 kronor i månaden före skatt, men att också utförsäkra redan sårbara människor är ovärdigt välfärdsstaten Sverige.

Socialförsäkringens samhällsbärande roll måste återupprättas. Den ska bidra till att alla människor kan arbeta till hundra procent av sin egen förmåga och erbjuda ekonomisk trygghet för dem som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan arbeta. Vi ser fram emot en dialog med regeringen och Försäkringskassans nya ledning om hur myndigheten kan återta sin viktiga samhällsfunktion.

Läs artikeln i Dagens Samhälle