Jakob Forssmed, KD: Frågan om jämlik vård viktigast inför valet

Bilden visar tre personer i ett zoommöte, Gabriella Ahlström, Jakob Forssmed och en teckenspråkstolkFrågan om jämlik vård är den viktigaste frågan inför valet för Kristdemokraterna. Det framhöll vice partiledaren Jakob Forssmed vid dagens partiledarsamtal om funktionsrätt. Samtalet leddes av Gabriella Ahlström, journalist och författare, och berörde de generella villkoren för personer med funktionsnedsättning i samhället.

Rätten till jämlik hälsa är det övergripande målet som Funktionsrätt Sverige driver inför valet 2022. Många personer med funktionsnedsättning får vänta på diagnos och behandling. Studier visar att den självskattade hälsan bland personer med funktionsnedsättning är sämre för personer med funktionsnedsättning jämfört med andra.

Jakob Forssmed menar att frågor kopplade till jämlik vård också är de viktigaste frågorna för Kristdemokraternas inför valet.

– Vi kan inte fortsätta ha ett system med 21 regioner som var och en för sig ska klara alla vårdfrågor. Det är de mest utsatta i samhället som blir lidande i vårdköer. Det gör att människor flyttar i desperation för att få vård.

Kristdemokraternas lösning är att regionerna försvinner och att staten tar över ansvaret för vården, så att det blir likvärdiga förutsättningar över landet.

– Man hittade på landstingen på 1800-talet när man fortfarande höll på med åderlåtning i Sverige. Det är inte ett system som fungerar.

Jakob Forssmed tycker att det finns goda ansatser i regeringens primärvårdsreform, men han säger att den behöver krävs åtföljas av resurser till primärvården.

– Vi vill att alla ska ha rätt till en namngiven läkare. Men vi vill också se mer av multidisciplinära team i primärvården, med yrkeskategorier som logopeder, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

”Skolvalet ska vara möjligt för alla”

Skollagen gör det möjligt att neka en elev en plats på en skola, med hänvisning till organisatoriska eller ekonomiska svårigheter, vilket ofta drabbar barn med funktionsnedsättningar. Kristdemokraterna har idag inget förslag om att stryka den möjligheten, men Jakob Forssmed vill se över frågan.

– Jag är beredd att titta på det. Skolvalet ska ju vara ett val som är möjligt för alla, så långt det är möjligt. Då måste vi se över vilka hinder och problem som finns när det gäller vilka tilläggsbidrag man kan få för att ta emot elever som kräver att skollokaler eller skolverksamhet anpassas på olika sätt.

Kristdemokraterna vill se till att man ”redan från början” arbetar bättre med tillgänglighet i skolan. Jakob Forssmed menar att det ofta visar sig att det blir dyrare om man måste anpassa i efterhand.

– Skolan kan vara en ganska förfärlig plats, om den inte fungerar. Det saknas en medvetenhet om att enkla anpassningar och förändringar i vardagen kan hjälpa ganska många elever.

”Vad kan du göra?”

Omkring 40.000 personer med funktionsnedsättning är långtidsarbetslösa idag. I en motion i höstas föreslår KD en utredning av hur det kan bli enklare för små och medelstora företag att anställa personer med funktionsnedsättning.

Jakob Forssmed menar att det gäller att få fler arbetsgivare att se möjligheterna med att anställa personer med funktionsnedsättning. Inte minst mindre företag. Han berättar om ett möte med en arbetssökande kille som gjorde ett starkt intryck.

– Han hade äntligen fått ett jobb på en hamburgerkedja. Han hade blivit kallad på många intervjuer och hela tiden fått frågan ”Vad är det du inte kan göra?”. Till slut kom han på en intervju där de frågade ”Vad kan du göra?”.

Matchningsanställningar

En lösning som Kristdemokraterna tittar på är så kallade ”matchningsanställningar”, som innebär att ett företag får anställa en person med lönebidrag eller stöd och sedan ”låna ut” personen till andra företag.

– Då minskar osäkerheten som många mindre arbetsgivare känner i anställningssituationen och som ofta är ogrundad, säger Jakob Forssmed.

Andra förslag som Jakob Forssmed lyfter fram är att stärka de arbetsintegrerade sociala företagen och att se till att Samhall fungerar bättre.

Jakob Forssmed är också¨ kritisk till den senaste tidens neddragningar inom Arbetsförmedlingen.

– Det finns en del att göra när det gäller hur Arbetsförmedlingen arbetar. Vi har försökt att stoppa och bromsa det här med att Arbetsförmedlingen lägger ned så många kontor och övergår till digital verksamhet. Arbetsförmedlingen behöver också fokusera mer på de personer som funnits länge i arbetslöshet.

Inte ett självändamål med skillnad i beskattning

Gabriella Ahlström frågar Jakob Forssmed om ett förslag som gick igenom när skuggbudgeten röstades fram i höstas – en skuggbudget som KD lade tillsammans med M och SD. Det handlar om ett nytt jobbskatteavdrag, som skapar en ny skatteklyfta gentemot de som har sjuk- och aktivitetsersättning. Jakob Forssmed uttrycker inte någon större entusiasm över att återinföra en skillnad i beskattning.

– Vi behöver starka drivkrafter för att arbeta, men jag tycker inte att det är ett självändamål att ha skillnad i beskattning. För min del tycker jag att den kan försvinna helt.

Beredd att se över statsbidragen

De senaste 15 åren har det skett en urholkning av statsbidragen till funktionsrättsorganisationerna.

– Jag är inte främmande för att se över statsbidragen, säger Jakob Forssmed, som också betonar vikten av att kunskapen som finns inom funktionsrättsrörelsen blir spridd i samhället.

KD är också beredda att verka för att ett funktionsrättsperspektiv alltid finns med när konsekvenser av olika förslag analyseras i statliga utredningar.

– Man ska komma ihåg att det finns goda möjligheter att påverka i remissförfarandet i svenska utredningar, men jag är öppen för att även skriva in att det ska tas med redan från början.

Universell utformning – att bygga samhället tillgängligt redan från början – löper som en röd tråd genom FN:s Funktionsrättskonvention och är också en bärande del i Sveriges funktionsrättsstrategi. Jakob Forssmed säger att partiet gärna jobbar mer med det perspektivet.

– Det måste föras in i alla politikområden. När man exempelvis pratar om att se över byggregler är det viktigt att inte tappar bort det. Men för vår del är det också viktigt att man värnar det stöd och den hjälp som finns, så att man kan överbrygga de hinder som finns idag. Det kommer att ta en tid innan man får bort dem.

Text: Tor Gustafsson