Ingen ska lämnas utanför är den övergripande principen för Agenda 2030som FN:s generalförsamling antog 2015. Agendan omfattar 17 globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling. Hållbarhet omfattar tre dimensioner – miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. I Sverige har vi utmaningar som rör sociala aspekter och brister i jämlikhet inom hälsa, utbildning, arbete, transporter, byggd miljö – alltså mycket av det som rör vår vardag.

Agenda 2030 handlar bland annat om att minska ojämlikheter och orättvisor i din kommun, i Sverige och i hela världen. Målen rör bland annat hälsa, utbildning, arbete, jämlikhet, inkluderande samhällen, demokrati och globalt samarbete. Flera av de 17 hållbarhetsmålen refererar direkt till funktionsnedsättningar. Mål som rör utbildning (4), sysselsättning (8), ojämlikhet (10), hållbara städer och samhällen (11) samt det mål som handlar genomförande och globalt partnerskap (17).

Även om ordet ”funktionsnedsättningar” inte nämns i alla mål, är hållbarhetsmålen relevanta för personer med funktionsnedsättningar och andra som lämnas utanför samhällsplanering. Den internationella funktionsrättsrörelsen verkar för att genomförandet i alla länder ska baseras på funktionsrättskonventionen.

I Sverige saknas uppdelad statistik för personer med funktionsnedsättning i den officiella övergripande uppföljningen vilket ger en missvisande bild.

Funktionsrätt Sverige kräver:

  • Förutsättningar för att funktionsrättsorganisationer ska medverka i genomförande av agendan nationellt och på lokal nivå.
  • Indikatorer ska utvecklas tillsammans med funktionsrättsrörelsen för att synliggöra och minska ojämlikhet även i Sverige.
  • Funktionsrättskonventionen ska vara en utgångspunkt i genomförandet av agendan.