Vi hör berättelser om hinder för rösträtt, men i Sverige saknas samlade data och dokumentation om vilka hinder, när och var det förekommer. Funktionsrätt Sverige har nu tagit fram en rapport baserad på de hinder som rapporterats in till funktionsrättsorganisationer i samband med riksdagsvalet 2022.

Vid varje riksdagsval får funktionsrättsorganisationer höra om personer som inte får röstkort från sina ställföreträdare, personer som inte får tillgång till ledsagare för att ta sig till röstlokalen, individer som saknar information om röstning, personer som inte kan komma in i vallokalen på grund av bristande tillgänglighet till vallokalen och andra hinder i samband med röstmottagning. Men det saknas samlade data och dokumentation om exakt vilka hinder uppstår och när och var det förekommer i landet.

Ett försök till incidentrapportering 

Funktionsrätt Sverige har i remissvar lämnat förslag om att införa incidentrapportering. För att testa en modell för incidentrapportering tog Funktionsrätt Sverige fram ett webbaserat formulär, som gjorde det möjligt för funktionsrättsorganisationer att rapportera hinder i samband med valen i september 2022.

Nu har Funktionsrätt Sverige tagit fram en rapport med en sammanställning av de uppgifter vi fick in via formuläret och våra slutsatser från erfarenheterna av vårt försök till incidentrapportering.

Vi vill poängtera att vår undersökning är begränsad och att det därför går att dra några säkra slutsatser med utgångspunkt i de data och de berättelser vi fått in. Men förhoppningen är att vårt försök och vår undersökning kan bidra till ett mer samordnat och systematiskt sätt att rapportera och åtgärda hinder för att rösta.

Viktigt att hinder identifieras och åtgärdas!

Det är oerhört viktigt att alla valhinder i Sverige rapporteras och dokumenteras för att säkerställa att hinder för att rösta identifieras och åtgärdas så att de inte uppstår igen. Alla personer med rösträtt i Sverige inklusive personer med funktionsnedsättning ska kunna rösta i alla val utan hinder.

Här kan du läsa rapporten

Här är länk till rapporten:

Hinder för att rösta i valet 2022

Rapporten har sammanställts av Erika Hudson.

 

 

 

Vill du veta mer?

Rapporten bygger på underlag som samlats in av Funktionsrätt Sverige under hösten 2022. Läs mer via den här länken:

Anmäl hinder för att rösta i valet 2022