Hearing med utredningen ”Mer kunskap om barn och elever med funktionsnedsättning i skolväsendet”

Den 18 oktober träffade vi utredningen ”Mer kunskap om barn och elever med funktionsnedsättning i skolväsendet”. Funktionsrätt Sverige välkomnar utredningen som ska ta fram förslag på hur man på nationell nivå bättre ska kunna få kunskap om situationen för elever med funktionsnedsättning i skolan. Det gäller både hur väl de når utbildningens mål och hur deras sociala och psykiska situation ser ut. Frågan om vikten av att ta fram data och statistik har Funktionsrätt Sverige och andra betonat i många år. Vi lyfte bland annat våra argument i en artikel på DN debatt i maj 2022.

De viktigaste direktiven utredningen har att förhålla sig till är vilka typer av uppgifter som bör samlas in, och hur insamlingen ska organiseras och genomföras. Till det kommer frågor om integritetsanalys, sekretess och dataskyddsreglering. Man ska också ta ställning till hur begreppet funktionsnedsättning tillämpas idag och hur begreppet kan användas för föreslagna metoder. Dessutom ska man föreslå hur uppgifter om exkluderade elever kan särredovisas i Pisaundersökningen.

Funktionsrätt Sverige framförde under hearingen en rad synpunkter och här återges några i korthet:

  • Vi anser att det bör ske en bred insamling både gällande statistik och annan data, och att man föreslår forskning.
  • Det viktigaste är att man får fram en samlad bild om hur situationen ser ut men det är även viktigt att se hur det går för olika grupper av barn och elever med funktionsnedsättning. Elever med olika funktionsnedsättningar har olika förutsättningar och behov och det krävs olika insatser för att skolresultatet ska förbättras.
  • Vi lyfte vidare att redan befintlig statistik kan kompletteras med ett funktionsrättsperspektiv. Eftersom det är vanligt att man i skolväsendet problematiserar eleven anser vi också att skolan på olika sätt bör ha skyldighet att utvärdera hur väl man till exempel skapar en tillgänglig skol- och lärmiljö för alla elever.

Utredningen ska redovisa sina förslag i september 2023 men har bett om förlängning till slutet av 2023. Funktionsrätt Sverige kommer att träffa utredningen igen under våren när de har mer konkreta förslag att ta ställning till.

Utredare är Magnus Tideman.

Utredningens direktiv i sin helhet.