I januari 2009 trädde FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning i kraft i Sverige. Projektet Agenda 50 – ett verktyg för våra rättigheter startade januari 2008. Projektets namn syftar på de femtio artiklar som FN konventionen innehåller.

Syftet med projektet var att sprida kunskap om konventionens betydelse, innehåll och hur handikapprörelsen kan använda konventionen som ett verktyg i det intressepolitiska arbetet.

Inom projektet har Handikappförbunden tagit fram två material i en serie om tre om FN-konventionen. Det första är ett informations- och utbildningsmaterial som heter Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det vänder sig till alla som vill bekanta sig med innehållet i konventionen. Materialet är tänkt att användas vid gruppdiskussioner och i studiecirklar.

Det andra materialet är ett utbildnings- och informationsmaterial som specifikt vänder sig till handikapprörelsen. Det innehåller förslag på hur konventionens rättigheter kan användas i det intressepolitiska arbetet.

Framöver kommer det tredje och sista materialet att tas fram. Det ska beskriva en strategi för hur mänskliga rättigheter kan genomföras på lokal nivå.

Under projekttiden kommer vi gärna ut till medlemsförbunden, kommuner, landsting och sektormyndigheter för att medverka vid kurser och seminarier om konventionen. En hel del av genomförandet av rättigheterna i konventionen ligger inom kommunernas och landstingens ansvarsområden. Därför planerar vi att besöka samarbetsorganen i län och regioner för att diskutera hur vi kan samarbeta med den lokala handikapprörelsen kring konventionen.

Varje land som som antagit konventionen ska ha ett övervakningssystem för hur konventionen efterlevs. Utöver information och utbildning ligger det också inom projektet att klargöra handikapprörelsens roll i det framtida övervakningssystemet.

Projekttid:
Januari 2008 till och med 15 juli 2011