Lena Hallengren, Socialdemokraterna ”Kan inte lova höjning av statsbidraget”

Socialminister Lena Hallengren representerade Socialdemokraterna vid gårdagens partiutfrågning inför valet i höst. I samtalet gjorde hon bland annat klart att tandvården inte kan komma att omfattas av vårdens högkostnadsskydd och ville inte ge något löfte om höjda statsbidrag till funktionsrättsrörelsen.

Inledningsvis samtalade journalist Gabriella Ahlström och Lena Hallengren om kriget i Ukraina och hur mottagandet av flyktingar med funktionsnedsättning fungerar i Sverige. Lena Hallengren poängterade Migrationsverkets ansvar för mottagandet och vikten av att alla som kommer hit från Ukraina registrerar sig hos Migrationsverket för att få tillgång till stöd. Hon sa också att situationen med flyktingar från Ukraina som kommer hit i nuläget är hanterbar.

Det ojämlika hälsogapet måste slutas

Samtalet stannade länge vid den ojämlika hälsa vi ser i Sverige, inte minst mellan personer som lever med funktionsnedsättning och andra.

”För mig som socialdemokrat är detta kanske den viktigaste uppgiften och arbeta för en mer jämlik hälsa i praktiken. Alla människor har rätt att leva goda liv, en funktionsnedsättning ska inte spela någon roll. Målet är att sluta det ojämlika hälsogapet på en generation. Pandemin drabbade olika, vilket ytterligare tydliggjort den ojämlika hälsan. Det måste vi bära med oss och inte glömma bort.”

Nyligen klubbades primärvårdsreformen och en utmaning i genomförandet är hur man ska nå målet med en fast läkarkontakt.

”Nu måste vi fylla primärvårdsreformen med viktigt innehåll. Det handlar bland annat om att ta reda på hur vi får fler att välja att arbeta inom allmänmedicin. Sen måste vi kartlägga de olika behoven i regionerna mer exakt och arbeta för ersättningssystem som matchar behoven.”

Universell utformning för en inkluderande skola

När det gäller utmaningarna i skolan där många elever går ut grundskolan utan fullständiga betyg sa Lena Hallengren att universell utformning är en viktig nyckel till en mer likvärdig och inkluderande skola. Hon betonade också huvudmännens ansvar för att skolan ska vara tillgänglig och att alla elevers behov av stöd ska tillgodoses.

Öppning för höjda anslag inom arbetslöshetsområdet

När det gäller arbetsmarknaden ser Lena Hallengren långtidsarbetslösheten som ett särskilt stort problem, där anslag behöver ses över i det pågående budgetarbetet.

”Det är oacceptabelt att sysselsättningen ökar i alla grupper utom gruppen med funktionsnedsättningar. Här ser vi att det behövs fler insatser för att komma tillrätta med långtidsarbetslösheten.”

Inga löften om höjda statsbidrag

Avslutningsvis redogjorde Lena Hallengren kort för arbetet med den funktionshinderspolitiska strategin där Myndigheten för delaktighet tillsammans med 28 särskilt utvalda myndigheter ska följa arbetet.

”Vår täta dialog med rörelsen är oerhört viktig för att vi ska kunna fatta relevanta beslut. Och i arbetet med MFD är det mycket viktigt att rörelsen finns med så att kunskap samlas in.”

Men trots Lena Hallengrens betoning av funktionsrättsrörelsens viktiga roll i arbetet för ett samhälle för alla ville hon dock inte ge några löften om höjda statsbidrag.

”Det finns ett nationellt stöd i frågan och vi håller just nu på med budgetarbetet. Men jag kan inte lova en höjning av statsbidraget.”

Referat:  Monica K McGrath