Alternativrapporter

Den svenska funktionshindersrörelsen överlämnade den 28 april 2011 sin alternativrapport om hur Sverige lever upp till Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning till regeringsministrarna Maria Larsson och Erik Ullenhag. Sammanfattningsvis säger rapporten att det återstår mycket att göra innan människor med funktionsnedsättningar får lika tillgång till sina mänskliga rättigheter som människor utan funktionsnedsättning. På flera områden måste regelverk ändras eller skapas för att Sverige ska kunna sägas följa konventionen.

Rapporten visar att strukturella hinder ofta är orsaker till utanförskap. På många områden finns bra lagar och regelverk men dessa följs inte alltid i praktiken. Ett exempel är Förordningen om statliga myndigheters ansvar för handikappolitiken. Den ålägger statliga myndigheter att göra sin information, kommunikation och lokaler tillgängliga. Trots det visar Handisam (Myndigheten för handikappolitisk samordning) i sin myndighetsenkät från 2010 att endast sex av 271 myndigheter uppfyller alla krav på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Rapporten visar också att konventionen inte har fått tillräckligt genomslag i utredningar som berör människor med funktionsnedsättning. Konventionen har inte heller fått genomslag varken i domstolars eller för myndigheternas rättspraxis.

Funktionshindersrörelsens Alternativrapport 2011

 

Funktionshindersrörelsens alternativrapport om FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter (MOP)

Detta är den svenska handikapprörelsens rapport till Kommittén för de mänskliga rättigheterna, antagen av Handikappförbundens samarbetsorgan den 29 mars 2007.

Syftet med denna rapport är att ge kommittén en heltäckande bild över hur situationen för människor med funktionsnedsättning ser ut i Sverige. Rapporten ger även handikapprörelsens rekommendationer på vilka åtgärder regeringen bör vidta för att Sverige bättre skall kunna efterleva de medborgerliga och politiska rättigheterna.

Rapporten ska ses som ett komplement till Sveriges sjätte officiella rapport till FNs kommitté för de mänskliga rättigheterna. Rapporten följer riktlinjerna för hur den statliga rapporten ska disponeras för att underlätta jämförelsen mellan rapporterna.

Totalt 57 handikapporganisationer står bakom denna rapport. Lämnat till regeringen den 17 april 2007.
Tryckår: 2007.

CRPD Alternative Report Sweden

Kortversion av Handikapprörelsens alternativrapport om FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter

Tryckår: 2007
Kortversion av Handikapprörelsens alternativrapport om FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter.pdf

Funktionshindersrörelsens alternativrapport om FN:s internationella konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ESK)

I rapporten konstateras att Sverige inte uppfyller de mänskliga rättigheterna när det gäller människor med funktionsnedsättning. 57 handikapporganisationer står bakom rapporten.

Vart femte år rapporterar regeringen själv till FN hur Sverige lever upp till de mänskliga rättigheterna i FN:s Internationella konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Regeringens rapporter har hittills mycket litet behandlat situationen för människor med funktionsnedsättning.

I alternativrapporten finns fakta, statistik och exempel på hur det fungerar i dag för människor med funktionsnedsättning. Sist i varje avsnitt finns också rekommendationer om vad staten måste göra för att funktionshindrades mänskliga rättigheter ska kunna förverkligas.
Tryckår: 2006

Funktionshindersrörelsens alternativrapport om FN:s internationella konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ESK).pdf

Sammanfattning av Handikapprörelsens alternativrapport om FN:s internationella konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.pdf