Mer statlig styrning skulle öka förutsättningarna för jämlik vård i glesbygd

Funktionsrätt Sverige ställer sig bakom utredningsförslag för en mer jämlik vård i hela landet. Det handlar om införandet av en ny förordning för statsbidrag till vissa vårdgivare i glesbygd. Vi stödjer också förslag om ökad statlig styrning när de gäller flera områden som har betydelse för kompetensförsörjningen, som exempelvis fortbildning för hälso-och sjukvårdens medarbetare.

Det är sedan länge känt att vården är ojämlik i Sverige. Dels mellan regionerna, dels mellan stad och landsbygd. I lands- och glesbygd är ojämlikheten särskilt stor.

En statlig utredning har lämnat förslag för att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård genom att främja etablering av småskalig hälso- och sjukvårdsverksamhet i glesbygd. Men utredningen har också presenterat förslag som syftar till att förbättra förutsättningarna för en jämlik vård generellt.

Förordning om statsbidrag för vissa vårdgivare i glesbygd

Funktionsrätt Sverige ställer sig bakom det presenterade förslaget om att införa en ny förordning för statsbidrag till vissa vårdgivare i glesbygd, och att Socialstyrelsen ska följa upp effekterna av förändringen när det gäller jämlik vård.

– Här anser vi att man bör premiera de mottagningar som lever upp till den lagstadgade vårdgarantin. Det är också viktigt att nyordningen utvärderas utifrån ett patientperspektiv och att funktionsrättsrörelsens erfarenheter tas tillvara vid uppföljningen, säger Nicklas Mårtensson, ordförande för Funktionsrätt Sverige.

Ökad statlig styrning

Ett av de avgörande problemen för en mer jämlik vård handlar om kompetensförsörjningen. Funktionsrätt Sverige är positiva till förslaget om en ökad statlig styrning när de gäller flera områden som har betydelse för kompetensförsörjningen, som exempelvis fortbildning för hälso-och sjukvårdens medarbetare.

– Vi menar att en statlig finansiering skulle förbättra förutsättningarna för en mer jämlik vård i Sverige då det skulle minska ojämlikheten mellan regionerna och mellan stad och landsbygd. Vi tycker också att finansierings- och fortbildningsansvaret för läkare bör flyttas från regionerna till staten. Detta tror vi kan förbättra förutsättningarna att kunna nå målet om 1 100 patienter per specialist i primärvården.