Funktionsrätt Sverige möter FN:s övervakningskommitté i Genève

Idag är vi på plats när FN:s övervakningskommitté ska besluta om vilka frågor som ska ställas till Sverige om hur väl staten lever upp till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen.

Vid konferensen överlämnas civilsamhällets underlag till en frågelista om hur Sverige lever upp till Funktionsrättskonventionen. I Genève representerar Funktionsrätt Sverige 11 svenska icke-statliga organisationer, och eftersom två av dessa är samarbetsorganisationer handlar det om sammanlagt 50 organisationer.

Delegationen  och det överlämnade underlaget tar upp områden där Sverige ännu inte uppfyller konventionen eller ännu inte agerat på rekommendationer från övervakningskommittén 2014. Underlaget visar många exempel på brister i förverkligandet av rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Ojämlikheterna i samhället kvarstår eller har ökat när det gäller de mest centrala aspekterna av en persons liv: inkomstnivå, utbildning, hälsa, socialt skydd, arbets- och levnadsvillkor, inklusive tillgång till transport och byggd miljö.Bland annat beskrivs nedskärningarna av LSS som innebär en tillbakagång av redan uppnådda förbättringar. Något som i sig är ett brott mot konventionen. En viktig fråga handlar också om att Sverige, trots uppmaningar från FN ännu inte införlivat konventionen i svensk lag.

Vid besöket kommer också Funktionsrätt Sveriges representanter att få tillfälle att möta och diskutera situationen i Sverige med FNs särskilda rapportör kring rättigheter för personer med funktionsnedsättning Catalina Devandas.

Läs underlaget till frågelistan från civilsamhället, som i nuläget tyvärr endast finns på engelska.

Submission to the 20th Session of the Committee on the Rights of Persons with Disabilities. List of issues prior to reporting for Sweden.