Nyhet: Högre studier och digital tillgänglighet på Funktionshinderdelegationens möte

Två frågor fanns på bordet när funktionshindersdelegationen träffades i förra veckan: Situationen för studenter med funktionsnedsättning och digital tillgänglighet. ”Två viktiga områden som – om de fungerar – på ett avgörande sätt kan göra skillnad i människors liv”, kommenterar Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Matilda Ernkrans, minister för forskning och högre utbildning, berättade att det skett en ökning under senare år av studenter som får stöd. Hon framhöll att lärosätena är myndigheter som ska ge stöd och att ingen ska vara begränsad. Varje lärosäte ska avsätta en del av sitt utbildningsanslag till stöd, utöver det fördelar Stockholms universitet medel. Ekonomiskt stöd kan också sökas från SPSM och MTM lånar ut utrustning. Statsrådet uppmanade rörelsen att hålla ögonen på om det behövs mer medel. Hon berättade också att lärosäten kommit överens om att erbjuda teckenspråkstolkning och att UKÄ har fått ett uppdrag om breddad rekrytering som ska redovisas i april 2022.

Från rörelsen framfördes att stödet varierar stort och det är inte alltid anpassat utifrån individuella behov, att kunskapen hos pedagogerna är viktig för att studierna ska lyckas men också att digitala lärplattformar måste vara användbara för samtliga. Den pressade ekonomin lyftes också liksom problem med sena läromedel. Litteraturlistor kan komma så sent att materialet inte blir tillgängligt förrän utbildningen är slut.

”Vi ser behov av ökade resurser, mer kunskap om funktionshinder och en större beredskap för att i god tid få stödet att fungera”, säger Elisabeth Wallenius. ”Vi behöver också en förändring i socialförsäkringen som idag uppställer hinder för att kunna studera på halvtid med bibehållen ersättning den andra halvan. Idag måste hela ersättningen avsägas oavsett om studierna är på halvtid.”

Digitaliseringsminister Anders Ygeman fanns på plats för att tala om digital tillgänglighet. Han lyfte att digital offentlig service ska vara tillgänglig och att Post- och Telestyrelsen (PTS) har gjort en kartläggning om digital tillgänglighet och delaktighet under pandemin.

Rörelsen framförde att många med funktionsnedsättning hamnar i digitalt utanförskap, vilket blivit ännu tydligare under pandemin. Digitala lösningar är ofta inte tillgängliga, alla har inte råd med utrustning och uppkoppling eller anhöriga som kan stötta. Även på boenden där hjälp skulle kunna finnas, saknas många gånger kunskap.

”Det är viktigt att ingen ställs utanför digitaliseringen och generella satsningar på ny teknik, men funktionsrättsrörelsen behöver komma in tidigare innan besluten fattas. Universell utformning innebär att de som står längst utanför också innefattas i det som planeras. Vi hoppas nu på en dialog om den kommande funktionsrättsstrategin som tar tillvara på våra inspel och stärker vår roll i beslut om politiken”, avslutar Elisabeth Wallenius.

Funktionsrätt Sverige har efter mötet skickat uppföljande skrivelser till statsråden.

Skrivelse till Matilda Ernkrans (pdf)

Skrivelse till Matilda Ernkrans (word)

Skrivelse till Anders Ygeman (pdf)’

Skrivelse till Anders Ygeman (word)

 

Läs också vår debattartikel ”Funktionsrätt Sverige: Regler behöver ses över för allas rätt till högre utbildning” i Altinget.