Nyhet: Nya rapporter visar på brister i valrapportering och hinder för att rösta

Resultaten från två eftervalsenkäter sammanställda av Funktionsrätt Sverige visar både på brister i medias valrapportering och att personer med funktionsnedsättning möter hinder för att kunna lägga sin röst. ”Resultaten väcker en oro för att personer med funktionsnedsättning på olika sätt riskerar att begränsas i sina möjligheter att utöva sina demokratiska rättigheter, säger Nicklas Mårtensson, generalsekreterare, Funktionsrätt Sverige.

Vi vet att valdeltagande bland personer med funktionsnedsättning är lägre än hos övriga befolkningen. Statistiska centralbyråns analys av valdeltagandet i riksdagsvalet 2018, visade att de skilde hela 7 procent i valdeltagande mellan röstberättigade personer med funktionsnedsättning och röstberättigade personer i resten av befolkningen. Siffrorna för höstens val är ännu inte färdiga.
Delar man upp gruppen personer med funktionsnedsättning får man mer information om hur det ser ut. Valdeltagandet skiljer sig mellan personer med olika typer av funktionsnedsättning

Särskilt lågt är valdeltagande bland personer med intellektuell funktionsnedsättning, nedsatt rörelseförmåga, svåra besvär av oro, ångest och ängslan samt stora problem på grund av en neuropsykiatrisk diagnos.

Flera orsaker till lägre valdeltagande

Det finns både kända och mindre kända skäl till att valdeltagandet är lägre bland personer med funktionsnedsättning. Det kan handla om otillräcklig och otillgänglig information – både kring politiska frågor och partipolitik – men också om hinder vid själva valförfarandet. Studier visar också att en känsla av politiskt utanförskap ökar risken för att en person avstår från att rösta.

Efter riksdagsvalet i september genomförde Funktionsrätt Sverige två mindre enkäter. Den ena handlade om hur medias valrapportering upplevdes, med avseende på relevans och tillgänglighet. Den andra ställde frågor kring hinder för själva valdeltagandet.

En av fyra är missnöjda med medias valrapportering

Enkäten om medias valrapportering spreds till våra medlemsförbund och på sociala medier. Antalet svarande är inte så stort att det går att uttala sig säkert om resultaten, men de ger en indikation på att det föreligger brister. Bland annat svarar en av fyra personer med funktionsnedsättning att de inte fick tillräcklig information för att kunna göra ett informerat val. 16 procent av de som svarade angav att det berodde på att informationen var otillgänglig.

Valhinder föreligger – tydligare inrapportering behövs

Funktionsrätt Sverige har i remissvar lämnat förslag om att införa incidentrapportering gällande hinder för valdeltagande. För att testa en modell för incidentrapportering tog vi i höstas fram ett webbaserat formulär, som gjorde det möjligt för funktionsrättsorganisationer att rapportera hinder i samband med valen i september 2022. Svaren visar att det förekommer hinder. Det problem som oftast rapporterades in var bristande tillgänglighet i vallokalerna. Andra hinder för att rösta var exempelvis bristande hjälp vid röstning, bristande tillgång till röstkort eller ledsagning, men även bristande information om att rösta. Undersökningen är så liten att det inte går att dra några säkra slutsatser, men varje inrapporterat valhinder är ett hinder för mycket.

”Det finns med säkerhet flera orsaker till att valdeltagandet är lägre bland personer med funktionsnedsättning”, säger Nicklas Mårtensson. ”Vi behöver veta mer om dessa orsaker och då behövs exempelvis tydligare utvärderingar av medias spegling av hela befolkningen. Men det behövs också tydligare rutiner och bättre samverkan för incidentrapportering av valhinder. En viktig åtgärd vore att en myndighet i god tid inför nästa val tar över hanteringen av denna incidentrapportering med syftet att skapa en större tillgänglighet i valen.”

Nicklas Mårtensson avslutar. ”Vi ser att det finns risk för att personer med funktionsnedsättning på olika sätt begränsas i sina möjligheter att utöva sina demokratiska rättigheter. Därför måste de hinder och problem som går att förändra givetvis åtgärdas.”

Läs rapporten om medias valrapportering

Läs rapporten om valhinder