Remissvar: ”God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem”

Funktionsrätt Sverige ser mycket positivt på utredningens ambition att skapa incitament för ett hälsofrämjande förhållningssätt, att den personcentrerade vården lyfts fram av utredningen och samverkan mellan olika huvudmän. Våra farhågor handlar om implementeringen av omställningen till god och nära vård, som kommer att kräva ett omfattande förändrings- och utvecklingsarbete och stora strukturella, finansiella och kommunikativa insatser.

Huvudbetänkandet ’God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem’ (SOU 2020:19), är ute på remiss. Funktionsrätt Sverige har nu lämnat sitt remissyttrande, där vi tillstyrker lagförslagen samt redovisar konkreta förslag för möjliggörande av reformomställningen.

Vi tror att det kommer behövas omfattande förändrings- och utvecklingsarbete, och stora strukturella, finansiella och kommunikativa insatser för att få denna samhällstranformation att bli verklighet. I grunden behövs en genomgripande förändring av synsättet på patienten.

Funktionsrätt Sveriges föreslår följande åtgärdsförslag:

  • att staten bör ta fram en nationell handlingsplan för att fortlöpande identifiera och åtgärda ojämlikheter i hälsa och vård
  • att säkerställa vårdens kompetens om mänskliga rättigheter, olika funktionsnedsättningar och individuellt anpassat bemötande i relevanta yrkesgrupper inom vård och omsorg för att stärka delaktighet i beslut som rör den egna hälsan
  • att ta fram nationella riktlinjer för att säkerställa att den enskilde kan påverka sina rehabiliterings- eller habiliteringsinsatser och sina val av hjälpmedel.

För fler konkreta förslag hänvisar vi till vår rapport ’Respekt för Rättigheter?’.

En annan konkret åtgärd är att staten finansierar 1250 nya specialistläkare i allmänmedicin, såsom föreslaget i andra delbetänkandet. Att detta förslag har fallit bort i regeringens proposition 2019/20:164 motverkar syftet med god och nära vård.

Funktionsrätt Sverige vill återigen understryka att förflyttningen av hälso- och sjukvården till nära vård kommer kräva enorma personella och ekonomiska resurser, och inte minst kultur- och beteendeförändringar. För att denna reform ska kunna bli hållbart, är det också viktigt att civilsamhället involveras som en likvärdig partner.

Läs vårt remissvar