Nyhet: Offentligt stöd fördelas ojämställt

Kommissionen för jämställda livsinkomster har lämnat sin första redovisning. Av den framgår att offentligt stöd fördelas ojämställt. Kvinnor får i större utsträckning ersättningar som kompenserar för inkomstbortfall på grund av högre frånvaro från arbetsmarknaden, exempelvis sjukpenning, föräldrapenning och omvårdnadsbidrag, medan män oftare får insatser och stöd som för dem närmre arbetsmarknaden.

I en särskild granskning av stöd från Arbetsförmedlingen uppmärksammas att kvinnor med funktionsnedsättning i mindre utsträckning än män med funktionsnedsättning får ta del av insatser och stöd. Det framgår också att kvinnor inte kodas i samma utsträckning, att fler män får del av subventionerade anställningar och att det också går fortare för män att få en anställning med lönebidrag efter inskrivning.

” Att kvinnor får sämre förutsättningar att få ett jobb är allvarligt, det påverkar både ekonomi och hälsa på ett avgörande sätt. Det är mycket positivt att det här uppmärksammas”, kommenterar Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Kommissionen lyfter också den ekonomiska påverkan som finns hos föräldrar som har barn med funktionsnedsättning, med högre sjukskrivningsnivåer om barnet har särskilda behov och ddnadsbidragär främst mammorna har en lägre arbetsinkomst och sysselsättningsgrad som är betydande och bestående under lång tid. Kommissionen tar också upp att ett ojämnt uttag av omvårdnadsbidrag påverkar kvinnors ekonomiska situation på såväl kort som på lång sikt. Under 2019 var det 83 procent kvinnor och 17 procent män som mottog omvårdnadsbidrag

”Det är glädjande att kommissionen särskilt uppmärksammar situationen för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning och den arbetsinkomst som de förlorar. Sedan länge vet vi hur kampen för insatser påverkar både hälsa och ekonomi och att det främst gäller kvinnor. Det är dags att bristerna i stöd för dessa familjer kommer upp på dagordningen. Idag blir det en kvinnofälla.”, avslutar Elisabeth Wallenius.

Ta del av kommissionens delredovisning på regeringens webbplats, https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/01/delredovisning-av-kommissionen-for-jamstallda-livsinkomster/

Läs mer om situationen för familjer som har barn med funktionsnedsättning i debattartikeln ”Nationell anhörigstrategi måste omfatta alla anhöriga”, https://www.altinget.se/artikel/debatt-nationell-anhorigstrategi-maaste-omfatta-alla-anhoriga