Funktionsrätt Sverige är en aktiv medlem i European Disability Forum (EDF), vår europeiska paraplyorganisation som företräder mer än 50 miljoner människor med funktionsnedsättning i Europa. EDF driver gemensamma funktionshinderspolitiska frågor på europeisk nivå.

Flera förbund inom Funktionsrätt Sverige driver egna frågor via sina internationella och europeiska organisationer. Funktionsrätt Sverige är även medlem i Handikapporganisationernas Nordiska Råd (HNR).

Vill du veta mer?

Europeiska unionen
Situationen för människor med funktionsnedsättning i Sverige påverkas allt mer av beslut fattade av EU. Det är därför viktigt för den svenska handikapprörelsen att arbeta opinionsbildande även på EU-nivå.

Webbsida om personer med funktionsnedsättning

Webbportal med länkar till EU:s verksamhetsområden

Grupper inom EU:s institutioner som bevakar funktionshinderperspektivet:

European Patient Forum, engelsk webbsida

Regeringen om handikappfrågor i EU

Information på andra webbplatser

Europarådet
Europarådet är en självständig organisation utanför EU med 47 medlemstater. Europakonventionen är ett av de mest effektiva instrumenten till skydd för mänskliga rättigheter i världen. Kontrollen av hur konventionen efterlevs är också unik tack vare Europadomstolen.

 Europarådets  hemsida, engelsk webbplats

Regeringens hemsida om mänskliga rättigheter