Ett av funktionsrättsrörelsens mål är att alla politiska processer ska genomsyras av ett funktionsrättsperspektiv. EDF, European Disability Forum, är ett rådgivande organ som också arbetar opinionsbildande mot EU. Men även inom EU-institutionerna finns grupper och enheter som bevakar funktionsrättsperspektivet.

Europaparlamentet – Disability intergroup
En tvärpolitisk grupp parlamentariker från alla 27 medlemsländer som bevakar att funktionsrättsaspekter beaktas i Europaparlamentets arbetsprocesser och beslut. Gruppen använder ofta EDF som rådgivare och har även förlagt sitt sekretariat till EDF:s kansli.

Kommissionen – Disability Unit
Denna enhet ligger inom Generaldirektoratet sysselsättning- och socialpolitik. Disability Unit bevakar EU-kommissionens arbetet ur ett funktionsrättsperspektiv och sammankallar bland annat regelbundet representanter från de olika generaldirektoraten till arbets- och diskussionsmöten.

The High level group on Disability
Kommissionen har upprättat denna grupp av representanter från respektive medlemslands regering. Syftet är att övervaka den egna regeringens politik och de prioriteringar som berör personer med funktionsnedsättning och att utbyta information och erfarenheter med övriga i gruppen. High Level Group ska också överlägga med Kommissionen om på vilket sätt man i framtiden ska kunna rapportera om situationen för personer med funktionsnedsättning totalt i EU.

Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén (EESK)
EESK är en av EU:s institutioner och remissinstanser. En av EESK:s undergrupper, Group III består av representanter för en rad varierande intressen, bland annat jordbrukare, småföretagare och hantverkare. Även funktionsrättsrörelsen finns med i denna grupp.