Ett av funktionsrättsrörelsens mål är att alla politiska processer ska genomsyras av ett funktionsrättsperspektiv. EDF, European Disability Forum, är ett rådgivande organ som också arbetar opinionsbildande mot EU. Men även inom EU-institutionerna finns grupper och enheter som bevakar funktionsrättsperspektivet.

Europaparlamentet – Disability intergroup
En tvärpolitisk grupp parlamentariker från alla 27 medlemsländer som bevakar att funktionsrättsaspekter beaktas i Europaparlamentets arbetsprocesser och beslut. Gruppen har sitt sekretariat kopplat till EDF:s kansli.

Kommissionen – Disability and Inclusion Unit
Denna enhet ligger inom Generaldirektoratet sysselsättning- och socialpolitik. De ansvarar bland annat för genomförande och uppföljning av den europeiska funktionsrättsstrategin 2021 – 2030 som grundar sig på funktionsrättskonventionen.

Disability platform
Kommissionen har upprättat denna grupp av representanter från respektive medlemslands regeringar och europeiska funktionsrättsorganisationer. Syftet är att genomföra den europeiska funktionsrättsstrategin och nationella strategier. Plattformen ska bidra till samarbete och samordning mellan kommissionen och medlemsländer samt intressenter för att genomföra unionslagstiftning, program och policies som rör funktionshinder.

EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA)
Ingår i övervakningsmekanismen för genomförande av funktionsrättskonventionen tillsammans med Europaparlamentet, EU:s ombudsman och EDF.

EU:s ombudman
Ingår i övervakningsmekanismen för genomförande av funktionsrättskonventionen tillsammans med Europaparlamentet, EU:s byrå för grundläggande rättigheter och EDF.

Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén (EESK)
EESK är en av EU:s institutioner och remissinstanser. En av EESK:s undergrupper, Group III består av representanter för en rad varierande intressen, bland annat jordbrukare, småföretagare och hantverkare. Även funktionsrättsrörelsen finns med i denna grupp.

Vill du veta mer?