På nordisk nivå medverkar Funktionsrätt Sverige i två samarbeten tillsammans med medlemmar från Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige och Åland.

Nordiska handikappolitiska Rådet (HNR) är ett samarbetsorgan för de nationella paraplyorganisationerna. HNR:s möten finansieras delvis med medel från Nordens välfärdscenters stödordning för funktionshidnersorganisationernas nordiska samarbete. Länk: https://nordicwelfare.org/funktionshinder/stodordningen/

Funktionsrätt Sverige medverkar också i Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder som är Nordiska ministerrådets rådgivande organ. Medlemmarna är utsedda av regeringar och funktionshindersorganisationer. Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder finansieras av Nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik och har sitt sekretariat vid Nordens välfärdscenter. ” länk: https://nordicwelfare.org/funktionshinder/funktionshindersradet/

Information på andra webbplatser

Nordiskt välfärdscenters hemsida: www.nsh.se