På nordisk nivå medverkar Funktionsrätt Sverige i två samarbeten tillsammans med medlemmar från Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige och Åland.

Handikapporganisationernas Nordiska Råd (HNR) är ett samarbetsorgan för de nationella paraplyorganisationerna. HNR:s möten finansieras delvis med medel från Nordens välfärdscenters stödordning för funktionshindersorganisationernas nordiska samarbete.

Funktionsrätt Sverige medverkar också i Nordiska Funktionshindersrådet. ett samarbete om funktionshinder som är Nordiska ministerrådets rådgivande organ. Medlemmarna är utsedda av regeringar och funktionsrättsorganisationer. Rådet  finansieras av Nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik och har sitt sekretariat vid Nordens välfärdscenter.