AI agenda

Tid och plats

Tid: 2020-03-03 klockan 14:00 - 16:00

Plats: Funktionsrätt Sverige, Landsvägen 50A Sundbyberg

Ansvarig: Mia Ahlgren


Till medlemsförbund i Funktionsrätt Sverige

Förra året bjöd vi in några forskare för att prata om Artificiell intelligens och ny teknik. Vilka möjligheter och risker ser vi för personer med funktionsnedsättning. Vi pratade om att teknik måste fungera utifrån många olika behov. Utmaningar med data som saknas, och integritetsfrågor när data samlas in och sprids. Frågeställningar som lagstiftare behöver uppmärksamma och vikten av att AI-forskning måste utgå från principen om icke-diskriminering, universell utformning och omfatta personer med funktionsnedsättning i rollen som medforskare. Några av frågeställningarna finns med i en artikel AI som inte diskriminerar som sammanfattar ett seminarium som vi anordnade på Offentliga rummet 2019.

Nyligen har ett utkast till en AI agenda tagits fram av ett antal olika organisationer, forskare, företag, myndigheter och ideella organisationer.  Vi har fått möjlighet att lämna synpunkter på dokumentet och bjuder in medlemsförbund för att diskutera frågorna som är svåra men berör oss alla.

Mötet inleds med en presentation av Jeanette Nilsson på RISE som har samordnat utkastet till en AI agenda för att få till stånd en bredare dialog om artificiell intelligens i Sverige.

Välkommen att anmäla dig till mötet så skickar vi underlag.
Om du inte har möjlighet att komma går det bra att ta kontakt och skicka synpunkter per mejl.
Kontakt mia.ahlgren@funktionsratt.se