Elisabeth Svantesson, Moderaterna: ”Vi är beredda att se över nivåerna i statsbidragen”

Bilden visar ett digitalt möte med tre personer i tre rutor. Det är Gabriella Ahlström längst uppe till vänster och Elisabeth Svantesson till höger längst upp. Nedanför dem syns en teckenspråkstolk.
Gabriella Ahlström i samtal med Elisabeth Svantesson, Moderaterna

– Moderaterna beredda att se över nivåerna i statsbidragen

Under de senaste 15 åren har statsbidragen till funktionsrättsrörelsen urholkats. Elisabeth Svantesson, vice partiledare och ekonomisk-politisk talesperson för Moderaterna, säger att M är beredda att se över nivåerna i statsbidragen till funktionsrättsrörelsen:

– Det utesluter jag definitivt inte. Jag tror att det är en viktig sak för att lyfta in de här frågorna i det offentliga rummet på ett tydligare sätt.

Elisabeth Svantesson var först ut i Funktionsrätt Sveriges partiledarsamtal, som inleddes måndagen den 21 mars. Samtalsledare var Gabriella Ahlström, journalist och författare.

Förutom frågan om statsbidraget kom samtalet att fokusera kring Funktionsrätt Sveriges valfrågor med utgångspunkt i arbetet för jämlik hälsa. Under 30 minuters samtal ställdes frågor kring hälso- och sjukvård, skola, arbetsliv, rättshjälp och hatbrott. Elisabeth Svantesson uttryckte sig bland annat positivt till Funktionsrätt Sveriges krav på en utredning av rättshjälpssystemet.

– Vi är absolut beredda att se över detta. Plånboken ska inte styra om man får hjälp eller inte i Sverige. Det är en viktig utgångspunkt, sade hon under utfrågningen.

Inga förslag på att ändra skollagen

Det blev också tydligt att Moderaterna i dagsläget inte är beredda att ta bort formuleringar i skollagen som gör det möjligt för skolor att kunna välja bort elever med funktionsnedsättning.

– Vi har inga förslag på att ändra i skollagen, men vi tycker att tilläggspengarna – som kommunerna ska ge till friskolor – ska bli mer lika över landet. Det kan vara tufft för en liten friskola som måste göra stora investeringar utan att få tilläggsbelopp, sade Elisabeth Svantesson.


Sammanfattning av hela partiledarsamtalet

Här är en sammanfattning av hela samtalet mellan Gabriella Ahlström och Elisabeth Svantesson:

I ert idéprogram så talar ni om jämlikhet utifrån kön, ålder, bakgrund och social status. Men däremot nämns inte funktionsnedsättning, varför är det så?

– Vi säger i portalparagrafen att varje människa är unik och äger ett eget värde. Vi ger några exempel, men det man ska ta fasta på är att varje människa har samma grundläggande och lika värde, säger Elisabeth Svantesson.

Vill ha nationell strategi för att främja hälsa 

Vad vill Moderaterna konkret göra för en mer jämlik hälso- och sjukvård?

– Det är allvarligt att det finns många ojämlikheter i svensk vård. Vi vill se en nationell, hälsofrämjande strategi på nationell nivå. Hur kan vi jobba tillsammans med regionerna för att få en sådan strategi på plats? Det är viktigt att er organisation och medlemsorganisationer får vara delaktiga i det arbetet.

Regeringen har lagt förslag till en primärvårdsreform. Funktionsrätt Sverige har pratat länge om behovet av en förstärkning av primärvården, men Moderaterna tycker inte att reformen är en bra idé. Vad vill ni se?

– Vi tycker också  att det behövs en reform av primärvården. Vi vill att alla ska ha en fast läkarkontakt hos ett vårdteam. Vi tycker också att det skulle behövas ett ”patientkontor”, där man kan få hjälp att lotsas i vården.

Vill ni att tandvården ska bli en del av högkostnadsskyddet?

– Vi har inget sådant förslag. Det är säkert en fråga som kommer att fortsätta diskuteras. Det gäller att fånga upp och hjälpa barn och unga tidigt så att de har en ännu bättre tandhälsa och inte hamnar i tandvården längre fram.

”Skolhälsan behöver stärkas”

Många tvingas lämna grundskolan utan fullständiga betyg. Vilka konkreta förslag har Moderaterna för att utveckla skolan så att alla har samma möjligheter, men utifrån olika förutsättningar?

– Dagens kunskapskriterier skapar stress för många elever och behöver bli tydligare. En annan sak som vi ser är att skolhälsovården behöver stärkas. Man skulle kunna fånga upp barn tidigare. Man förlorar många år om man exempelvis inte får en diagnos tidigt. Genom att stärka skolhälsovården avlastar vi dessutom barn- och ungdomspsykiatrin.

Moderaterna vill se en statlig styrning av skolan, men värnar om det fria skolvalet. Att skolor har möjlighet att välja bort elever med funktionsnedsättning gör att skolvalet inte existerar för alla barn. Vad tycker ni om detta?

– I grund och botten tycker jag att alla barn har rätt att välja skola. Vi har inga förslag på att ändra skollagen, men vi tycker att tilläggspengarna som kommunerna ska ge till friskolor, ska bli mer lika över landet. Det kan vara tufft för en liten friskola som måste göra stora investeringar utan att få tilläggsbelopp.

Utesluter inte förändringar i skollagen

Ser du att det här är ett problem som kan drabba vissa grupper väldigt hårt?

– Absolut. Visst är det så. Vi är beredda att göra mer. Jag utesluter absolut inte förändringar i skollagen på den här punkten. Just nu hårdnar kampen om ifall friskolor ska få finnas överhuvudtaget. Den kampen måste vi vinna först.

Många personer med funktionsnedsättning står utanför arbetsmarknaden oavsett konjunktur. Runt 40 000 personer med funktionsnedsättning är idag långtidsarbetslösa. Reformeringen av Arbetsförmedlingen har inneburit sämre stöd för många personer med funktionsnedsättning.

”En grupp som gömts och glömts bort”

Hur ska man komma till rätta med långtidsarbetslösheten inom den här gruppen? Har ni identifierat brister i Arbetsförmedlingen som den fungerar idag?

– Absolut. Det här gör mig riktigt upprörd. Det här är en grupp som gömts och glömts bort. Många har inte ens en riktig kontakt med Arbetsförmedlingen. Det finns väldigt få insatser idag. Vi tycker att man ska jobba ännu mer med subventionerade anställningar, höja taket för lönebidrag så att man kan komma i arbete. Jag blir provocerad över att så många får stanna hemma så länge.

Vad har gått snett?

– Många är arbetslösa en kort tid och klarar sig med digitala hjälpmedel. Men man måste tidigt fånga upp dem med särskilda utmaningar och se till att de får någon aktivitet. Nu vet vi att väldigt många inte fångas upp. Det borde vara en tydlig order till Arbetsförmedlingen. Det är en fråga om politisk styrning och prioritering. Den här gruppen måste prioriteras.

Beredda att se över rättshjälpen

Det är idag nästan omöjligt att få rättshjälp i förvaltningsdomstolen. Många personer med funktionsnedsättning anser att det inte är likhet inför lagen. Vill ni göra något för att reformera rättshjälpssystemet?

– Det här är uppenbart ett problem för många. Hemförsäkringen täcker en del av detta och det går att få annan hjälp. Vi har inga förslag just nu, men om någon av er som ser det här har en idé om hur det här kan rättas till så får ni gärna höra av er.

Ställer du dig bakom en utredning av rättshjälpssystemet?

– Ja, vi är absolut beredda att se över detta. Plånboken ska inte styra om man får hjälp eller inte i Sverige. Det är en viktig utgångspunkt.

Vill ha mer fokus på brottsoffret

Personer med funktionsnedsättning saknar samma rättsskydd som andra grupper när det gäller hatbrott. Har Moderaterna några konkreta förslag för att stärka det rättsliga skyddet mot hatbrott för personer med funktionsnedsättningar?

– Vi vill se över hela brottsbalken. Idag är det är för mycket fokus på gärningsmannen och för lite på brottsoffret. Med ett större fokus på brottsoffret kan man också göra en bedömning av människors utsatthet i olika situationer.

Är det här ett problem att man inte nämner funktionsnedsättning som grund för hatbrott i regeringsformen?

– Det kan det vara. Det är viktigt att poliser som jobbar med olika typer av rättsfall förstår och ser olika människors behov. Det kan vara problem om vi inte har med det i utbildning eller om vi inte har tillräckliga resurser för att utreda.

Vad vill Moderaterna göra för att göra samhället tillgängligt för alla utifrån principen om universell utformning?

– De här perspektiven är viktiga att få in i det dagliga arbetet. Det är viktigt att många remissinstanser får tycka till när man tar fram statliga utredningar och propositioner. Vi behöver få med det här perspektivet i stort och smått.

Beredda att se över nivåerna på statsbidragen

Under de senaste 15 åren har statsbidragen till funktionsrättsrörelsen urholkats gradvis. Är ni beredda att höja statsbidragen?

– Det utesluter jag definitivt inte. Vi är absolut beredda att se över nivåerna på statsbidragen. Det tror jag är en viktig sak för att lyfta in de här frågorna i det offentliga rummet på ett tydligare sätt.

Konkret när det gäller beslutsprocesser, hur vill ni säkerställa att funktionsrättsorganisationerna blir involverade och får en tydligare plats i beslutsprocesser?

– Innan förslag läggs fram på riksdagens bord är det en lång process. Redan i utredningsarbetet är det viktigt att en regering är tydlig med vilka perspektiv som inte får glömmas bort utan ska finnas med.

Tycker ni att utredningar alltid ska analysera förslag utifrån konsekvenser för personer med funktionsnedsättning? Vill ni se över det här?

– Absolut. Det är viktigt när man fattar beslut som påverkar många. Då måste vara med och ge synpunkter och komma med sin kompetens. Det är viktigt i allt beslutsfattande – och för demokratin.

Text: Tor Gustafsson