Pressmeddelande: Förstärk även den grundläggande lärarutbildningen

Funktionsrätt Sverige menar att en skola och en lärmiljö som fungerar för elever med olika funktionsnedsättningar gynnar alla barn. ”Därför är vi positiva till regeringens förslag om nya krav på kunskaper om neuropsykiatriska diagnoser för speciallärare- och specialpedagogexamen”, säger Lars Ohly, ordförande Funktionsrätt Sverige. ”Vi ser nu fram emot nästa steg med ökade krav också när det gäller den grundläggande lärarutbildningen och rektorsutbildningen.”

En skola med full funktionsrätt är avgörande för att barn och unga ska kunna utvecklas och nå full delaktighet i samhället. Alla barn har rätt att utvecklas i skolan. Alla barn, oavsett förutsättningar har rätt till god utbildning.  I dag tvingas många elever med funktionsnedsättning att stanna hemma från skolan när stödet brister och lärmiljön inte fungerar. Och en fjärdedel av alla elever går ut nian med ofullständiga betyg.

För att skolan ska kunna vara inkluderande och ta emot, möta och undervisa elever med varierande behov krävs gedigna grundkunskaper hos lärarna, säger Lars Ohly. ”Här behövs inte bara kunskaper om elevers olika förutsättningar och behov, utan också i metodik och didaktik med specialpedagogiskt fokus för att lärarna ska ha tillräckliga verktyg i det dagliga pedagogiska arbetet.”

Den här kompetensen får lärarna inte med sig från grundutbildningen idag och när den saknas innebär det att många elevers behov förbises och att även bedömning och betygssättning riskerar att ske på ett inkorrekt sätt.

Ett framgångsrikt tillgänglighetsarbete kräver också systematik och att alla inblandade drar åt samma håll.

”Här har givetvis rektorerna en central position och viktig roll mellan huvudmannen och pedagogerna i skolan”, avslutar Lars Ohly.

Läs pressmeddelandet hos MyNewsDesk