Nyhet: Rapport från Socialstyrelsen ger en bekymmersam bild

Socialstyrelsen har publicerat en lägesrapport om tillgång till insatser enligt LSS och socialtjänstlagen. Rapporten ger en bekymmersam bild av utvecklingen. Flertalet kommuner uppger att de har svårigheter att tillgodose behoven av insatser.

– Det är oroande att utvecklingen går bakåt, kommenterar Nicklas Mårtensson, generalsekreterare på Funktionsrätt Sverige.

Bland annat minskar antalet som beviljas personlig assistans och insatser som riktas till familjer som har barn med funktionsnedsättning möter inte de individuella behoven. Socialstyrelsens undersökning visar att var tredje inte anser att de får den hjälp de behöver.

Resultaten tyder dessutom på en ojämlik tillgång till insatser beroende på boendeort. Socialstyrelsen anser att svårigheterna riskerar att väsentligt försämra enskildas möjligheter till delaktighet och ett gott liv.

Ola Linder, jurist på Funktionsrätt Sverige, framhåller att orsakerna till minskningen av antalet personer som beviljas insatser behöver analyseras närmare, inte minst eftersom Socialstyrelsen anger att en faktor till minskningen är domar från Högsta förvaltningsdomstolen. I Socialstyrelsens rapport görs det däremot inte någon genomgång av konkreta domar, förutom i ett enskilt fall. Ola Linder menar att det skulle behövas en översyn av hur rättspraxis som rättskälla hanteras av ansvariga myndigheter.