Regeringsuppdrag om kommunikationssatsning om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Regeringen ger Myndigheten för delaktighet  i uppdrag att i samarbete med Diskrimineringsombudsmannen  genomföra en kommunikationssatsning för att öka kunskapen och medvetenheten hos allmänheten, anställda inom den offentliga sektorn, privata aktörer samt hos kvinnor och män, flickor och pojkar med funktionsnedsättning om innehållet i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Kommunikationssatsningen ska genomföras under åren 2015-2017.

Myndigheten för delaktighet ska genomföra uppdraget i samarbete med Diskrimineringsombudsmannen. När det gäller att belysa hur barn och unga berörs av rättigheterna, ska expertstöd ges av Barnombudsmannen.

Länk till regeringens webbplats och uppdraget i sin helhet