Arbetsmiljölagen är en effektiv väg för ett tillgängligt samhälle. Arbetsmiljölagen reglerar idag tillgängligheten för arbetsplatser som redan har anställda med funktionsnedsättning. Handikappförbunden vill istället ha en generell tillgänglighetsreglering. En sådan skulle göra samhället och företagen markant tillgängligare för alla, samt underlätta för företagen vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning.

Arbetsmiljön regleras på framför allt tre arenor. Grunden lägger riksdagen genom arbetsmiljölagen, detaljerna regleras av arbetsmiljöverket och tillämpningen utarbetas med arbetsmarknadens parter. För att genomföra de här regleringarna och tillämpningarna finns det en välutbyggd infrastruktur genom de lokala arbetsmiljöombuden.

Arbetsmiljölagen omfattar många områden och handlar till stor del om att förebygga sjukdomar och olyckor, genom att till exempel reglera psykiska och fysiska belastningar, farliga ämnen och maskiner, men det handlar också om att reglera tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. I dagsläget finns krav i arbetsmiljölagen om att arbetsgivaren måste anpassa arbetsmiljön så att det inte ska finnas några hinder för anställda med funktionsnedsättning. Det här gör att arbetsmiljön oftast anpassas först när någon med funktionsnedsättning anställs.

Handikappförbunden vill se en förändring i arbetsmiljöarbetet så att kraven på tillgänglighet blir generell istället för att bara gälla individuell anpassning för arbetsplatser som redan har en anställd med funktionsnedsättning. En generell tillgänglighetsreglering som en del av arbetsmiljölagen skulle innebära en markant ökad tillgänglighet i samhället som stort. Förändringen skulle också, tack vare den goda infrastruktur som redan finns i systemet, kunna genomföras snabbt över hela samhället. Det ger också flera positiva effekter för företagen: tröskeln för att anställa en person med funktionsnedsättning minskar då det inte behöver investeras i arbetsmiljön samtidigt. Det skulle inte heller bli lika dramatiskt att behålla en anställd som får en funktionsnedsättning på grund av en olycka till exempel, samt att tillgängligheten ökar för ickeanställda, kunder, anhöriga eller besökande. En sådan reglering hjälper företag att göra rätt från början.