Vill ditt parti verka för en bred översyn av det straffrättsliga skyddet för personer med funktionsnedsättning?

Vänsterpartiet logotyp

Vänsterpartiet

Ja. När personer med funktionsnedsättning berättar om vad de utsatts för kan de också ha svårt att bli tagna på allvar. Bristande kunskap bland yrkesverksamma gör att bemötandet och omhändertagandet ofta brister. Kunskapen måste öka kring vilka orsaker som ligger bakom att vuxna och barn med funktionsnedsättning löper större risk för att utsättas för hatbrott.

Socialdemokraterna logotyp

Socialdemokraterna

Nej. Vi har de senaste mandatperioderna förändrat kriminalpolitiken och bland annat skärpt ett 70-tal straff. Arbetet med att ytterligare förbättra det straffrättsliga systemet pågår kontinuerligt.

Miljöpartiet logotyp

Miljöpartiet de gröna

Ja, det straffrättsliga skyddet måste stärkas. Skyddet mot diskriminering i diskrimineringslagen omfattar grunden funktionsnedsättning, men så är inte fallet i de straffrättsliga reglerna om exempelvis hets mot folkgrupp och försvårande omständigheter (hatbrott). Det är inkonsekvent och vi tycker att det vore bra med en bred översyn.

Liberalerna

Ja. Vi anser att brottsbalkens särskilda regel om straffskärpning vid brott med hatmotiv ska breddas så att den också omfattar hatmotiv med koppling till funktionsnedsättning.

Centerpartiet

Ja. För Centerpartiet är det viktigt att markera kring alla människors lika värde. Vi vill därför grundlagsfästa de diskrimineringsgrunder som finns idag i diskrimineringslagen. Således ser vi även att skyddet mot diskriminering på grund av exempelvis funktionsnedsättning ges ett starkare skydd än i dagsläget.

 

Kristdemokraterna logotyp

Kristdemokraterna

Ja, Kristdemokraterna vill utreda möjligheten att införa funktionsnedsättning som en av grunderna i hatbrottslagstiftningen.

Moderaterna logotyp

Moderaterna

Ja. Moderaterna vill se över hela brottsbalken. Idag är det är för mycket fokus på gärningsmannen och för lite på brottsoffret. Den översyn av hela strafflagstiftningen som Moderaterna vill genomföra kommer även omfatta det straffrättsliga skyddet för personer med funktionsnedsättning.

Sverigedemokraterna

Ja, vi vill verka för en nationell uppföljning för att säkerställa att kommunerna fullföljer sina skyldigheter med det förebyggande arbetet kring våld mot funktionsnedsatta.