De människor som berörs av olika forskningsresultat bör vara med under forskningsprocessens olika steg.

Vi i Handikappförbunden vill att människor med funktionsnedsättning ska vara med redan när idéer kläcks och utvecklas till forskningsprojekt.

”Metoderna speglar verkligenheten bättre och resultaten blir mer giltiga”

Så säger en av forskarna som intervjuas i boken Från forskningsobjekt till medaktör. Ett sätt att ta fram ideer till forskning är studiecirklar. I projektet Från forskningsobjekt till medaktör, tog man fram ett studiematerial för hur sådana kan gå till. Resultatet av de studiecirklar som man höll inom ramen för projektet finns också publicerade. Länkar finns längre ned på sidan.

”Jag har blivit inspirerad av praktiska synpunkter på min forskning av människor med funktionshinder, till den grad att jag ändrat inriktning. Det har lett till att jag publicerat artiklar internationellt.”

Skattefinansierad forskning ska komma samhället till nytta och då är det viktigt att utgå från verkliga behov och de frågeställningar människor med funktionsnedsättningar har. Då är det större chans att resultaten blir relevanta och användbara.

”Jag brukade ställa ganska luddigt formulerade frågor för att kunna vara öppen och prövande. Men jag förstår att det blir krävande för den jag intervjuar, det har jag blivit medveten om nu”

Att använda referensgrupper och forskningspartners under arbetets gång är också värdefullt. Det kan höja kvaliteten på forskningen. Det finns ett spann mellan hur forskare uttrycker sig och hur gemene man uppfattar det. Detta är viktigt att tänka på vid enkäter och intervjuer. Har den som ska svara på en enkät eller blir intervjuvad, dessutom en kognitiv funktionsnedsättning eller en neuropsykiatrisk diagnos blir glappet ofta än större.

”Svarsfrekvensen i vår utvärdering låg mellan 90 och 95 procent. SCB:s svarsfrekvens låg på 48 procent.”

Frågor i enkäten kan till formuleras bättre och svarsfrekvensen kan stiga om målgruppen är engagerad. Även i analys och tolkning kan det finnas fördelar att involvera dem som forskningen berör. Forskaren får ofta kompletterande infallsvinklar om varför något är som det är. Ju fler som är involverade i tolkning och analys desto bättre blir den slutliga kunskapsprodukten. Brukarmedverkan ökar också förutsättningarna för att sprida forskningsresultaten till rätt personer, något som idag ofta brister.

 

 

Information på andra webbplatser

Från forskningsobjekt till medaktör – en bok om samarbete mellan forskare och dem forskningen berör
Inspirationsbok. I boken intervjuas tio forskare som på olika sätt har arbetat med brukarmedverkan och delaktighetsforskning. Lika många icke-forskare – medaktörer i forskning eller forskningsengagerade personer i handikapprörelsen – intervjuas om sina erfarenheter av att samverka med forskningen. Här hittar du även en checklista för brukarmedverkan.

Studiematerial för idécirklar, pdf
Forskningen behöver få nya idéer från de samhällsmedborgare som lever med olika funktionsnedsättningar, och dessa kan tas fram i studiecirklar. Materialet togs fram av projektet Från forskningsobjekt till medaktör, som också genomförde idécirklar där nya idéer till relevanta forskningsfrågor växte fram.

Idéer till framtida forskning, pdf
För forskare. Detta material innehåller förslag på viktig forskning, som tagits fram av personer med olika funktionsnedsättningar utifrån egna livs­erfarenheter. Detta är resultatet av de idéecirklar som ordnades av projektet Från forskningsobjekt till medaktör.

Checklista för brukarmedverkan