Checklista för delaktighet i forskning – forskare och medaktörer

Forskningen har av tradition en fri och obunden position i samhället. Idealet är att sökandet efter kunskap inte ska styras utan ska ske fritt. Samtidigt har dem det forskas om, i det här fallet människor med funktionsnedsättningar, en unik kunskap som forskarna oftast inte har. Hur används denna kunskap på idéstadiet, under forskningens gång och i spridningen av resultat? Här nedan finns en checklista med 12 punkter som arbetats fram inom Projektet Från forskningsobjekt till medaktör. Såväl forskare som representanter från funktionshindersrörelsen deltog i framtagningen av checklistan.

Länken nedan innehåller ett avsnitt från inspirationsboken, Från forskningsobjekt till medaktör – Om samarbete mellan forskare och dem forskningen berör, med frågor kopplade till checklistan samt diskussion om roller och samverkan.

1. Medaktör ska ha inflytande på forskningsfrågan.
2. Kontrakt om roller och inflytande ska förhandlas innan ansökan skrivs.
3. Medaktörer och forskare behöver förberedas och utbildas för sina uppgifter
4. Medaktörerna ska få betalt för sitt arbete.
5. Forskningsmiljön ska vara tillgänglig.
6. Medaktörerna ska bidra med sin kompetens under datainsamlingen.
7. Analysen ska göras tillgänglig och begriplig för medaktörerna.
8. Medaktörer ska kontinuerligt delta i tolkningen av resultaten.
9. Medaktörer ska delta i utformningen av slutrapporten.
10. Slutrapporten ska vara begriplig och tillgänglig för alla intressenter.
11. Medaktörer ska delta i implementeringen av resultaten.
12. Samverkan mellan forskare och medaktörer ska utvärderas