Vill ditt parti att det tas fram nationell statistik om elever med funktionsnedsättning, i syfte att få fram ett bättre underlag till insatser som förbättrar elevernas skolgång?

Vänsterpartiet logotyp

Vänsterpartiet

Ja. Vänsterpartiet anser att samhällets insatser mot mäns våld mot kvinnor ska ha ett funktionsrättsperspektiv. Regeringens nationella strategi mot mäns våld mot kvinnor bör exempelvis kompletteras med konkreta åtgärder kring kvinnor med funktionsnedsättning.

Socialdemokraterna logotyp

Socialdemokraterna

Ja. Vi vill gärna medverka till att statistiken förbättras eftersom det gör att vi kan fatta bättre beslut och bättre följa upp tidigare fattade beslut.

Miljöpartiet logotyp

Miljöpartiet de gröna

Ja. Agenda 2030 är det ramverk som vi gärna ser genomsyrar alla områden i vårt samhälle. För att säkerställa det är det viktigt med uppdaterad statistik.

Liberalerna

Ja. Bland annat vill vi att den LSS-inspektion vi föreslår också ska bevaka myndigheternas agerande i förhållande till rättighetslagstiftningens intentioner, de nationella målen för funktionshinderpolitiken och CRPD.

Detta sker genom kvalitetstillsyn och kvalitetsuppföljning av verksamheterna oavsett driftsform. Förbättrad statistik är en självklar förutsättning för detta.(Se också Liberalernas svar på frågan om en utredning av rättshjälpssystemet)

Centerpartiet

Ja. Arbetet med Agenda 2030 kommer att engagera en stor del av samhället på alla nivåer och därför är det en ovärderlig styrka om ett funktionshinderperspektiv finns med i arbetet, inte minst i frågor om arbete och sysselsättning. I det måste ett värderingsskifte vara målet, ett skifte som gör att personer med funktionsnedsättning ses som de resurser de är, med viktiga kompetenser som kan bidra till Sveriges utveckling och tillväxt.

 

Kristdemokraterna logotyp

Kristdemokraterna

Ja, vi har lagt förslag i riksdagen angående detta, men tyvärr har vi inte fått stöd av en majoritet.

Moderaterna logotyp

Moderaterna

Ja.

Sverigedemokraterna

Ja, Sverigedemokraterna ser positivt på nationell statistik som underlag för att säkerställa att redan fattade beslut landar rätt men också som stöd och underlag för framtida beslut. Däremot så måste statistik och utvärderingar också leda och syfta till förbättringar, ord måste övergå i handling.