Ola Linder, jurist på Funktionsrätt Sverige, berättar om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och ger tips på hur den kan användas i påverkansarbetet.

Bilden föreställer en man med glasögon.
Ola Linder

Vilken betydelse har konventionen för Funktionsrätt Sveriges arbete?

Den ska vägleda inom alla Funktionsrätt Sveriges fokusområden. Det är tydligt enligt stadgarna för organisationen och andra styrdokument. Innehållet i Funktionsrättskonventionen är rikt både i sak och principer som ska styra samhällsutvecklingen enligt statens åtaganden.

Vi arbetar dels med olika sakfrågor och dels med övergripande aspekter av samhällsstyrning som har grund i Funktionsrättskonventionen. Vårt arbete präglas av Inkluderande jämlikhet, aktiv involvering av funktionsrättsorganisationer och Människorättsmodellen av funktionshinder.

Vilka artiklar berör patientföreträdarnas arbete?

Särskilt viktiga för allt påverkansarbete från funktionsrättsrörelsen är artiklarna om aktiv involvering av personer med funktionsnedsättning och deras organisationer i genomförandet av Funktionsrättskonventionen i staten och övervakningen av processen. Det är artiklarna 4.3 och 33.3. Även rätten till hälsa i artikel 25 bör ha särskilt stor betydelse på området. De allmänna principerna i artikel 3 och allmänna åtagandena i artikel 4 om bland annat lagstiftning, budget och handlingsplaner för progressivt genomförande av rätten till hälsa blir viktiga.

Hur kan vi som patientföreträdare ta stöd av konventionen i vårt arbete? Hänvisa till konventionen i våra möten med beslutsfattare m.fl.

Funktionsrättskonventionens fokus på att samhället genom statens styrning ska förändras för att säkerställa rättigheter ålägger ett särskilt ansvar på skyldighetsbärare. Ytterst ansvarig är staten, vilket omfattar att styra hela offentlig sektor och ett ansvar att reglera den privata marknaden för att säkerställa rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Universell utformning som är en del av designprocesser för att inkludera personer med olika funktionsnedsättningar ska tillämpas för att så många som möjligt kan ta del av produkten, tjänsten eller infrastrukturen. Undanröjande av hinder för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska göras fortlöpande.

Diskriminering är förbjudet, vilket omfattar nekat rimligt tillmötesgående av personer med funktionsnedsättning som möter funktionshinder i en verksamhet eller infrastrukturen. Ansvar för ickediskriminering följer ansvaret för verksamheten. Aktiv involvering, inklusive i tidiga stadier av utveckling samt med processer för återkoppling om hur synpunkter tillvaratagits, är centralt för ett effektivt arbete med beslutsfattare.

Har vi konkret nytta av konventionen i vårt arbete? Möjligheter, utmaningar?

Vi har stor nytta av Funktionsrättskonventionen, som en viktig källa och som värdegrund. Den är tydlig med ansvaret för att genomföra och säkerställa rättigheter genom samhällsförändring. Utmaningar kan vara att få skyldighetsbärare att förstå och arbeta med sitt ansvar.

Ibland är rättighetsartiklarna och de allmänna skrivningarna inte tydliga med hur staten ska agera i en viss situation, så det är viktigt att använda funktionsrättskonventionen som ett levande dokument som inspirerar till fördjupad analys och handlingskraft.