Illustration på fyra kvinnor i olika åldrar och funktionsnedsättningar är på väg framåt med en knuten näve upp i luften. Det står 08 Mars högst upp och Internationella Kvinnodagen längst ner på bilden.Idag på Internationella kvinnodagen vill vi lyfta alla kvinnors rättigheter med särskilt fokus på situationen för kvinnor med funktionsnedsättning. Vi vet att kvinnor med funktionsnedsättning i Sverige lever under sämre livsvillkor än kvinnor utan funktionsnedsättning och män med funktionsnedsättning.

Kvinnor med funktionsnedsättning har sämre hälsa, sämre ekonomi, sämre möjlighet till arbete och en större utsatthet för våld. Detta trots att staten enligt både FN:s kvinnokonvention och FN:s funktionsrättskonvention ska respektera, skydda och fullgöra rättigheterna för kvinnor med funktionsnedsättning. Här ingår ett ansvar för att motverka och förhindra alla former av diskriminering av kvinnor med funktionsnedsättning. 

Funktionsrätt Sverige har träffat Europarådets experter

2014 ratificerade Sverige Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, den så kallade Istanbulkonventionen. I februari 2024 var Europarådets expertgrupp GREVIO i Sverige för att undersöka hur Sverige lever upp till Istanbulkonventionen. Funktionsrätt Sverige och FQ träffade expertgruppen och berättade om de brister vi ser när det gäller våld mot personer med funktionsnedsättning, bland annat med utgångspunkt i den ”skuggrapport” som civilsamhället skickat in till Europarådet.

Grevio beräknas vara klara med en rapport om situationen i Sverige i slutet av 2024.

Fem kvinnor tittar leende mot kameran
Från vänster: Annica Nilsson, Funktionsrätt Sverige,Francesca Montagna, Jessica Smaaland, ordförande FQ, Forum – Kvinnor och Funktionshinder (främre raden), Aleid van Den Brink och Païvi Hirvela.

Frihet från våld är en viktig del av kvinnors rättigheter. Mörkertalen när det gäller kvinnor med funktionsnedsättnings utsatthet är stor.

Vi vet att kvinnor med funktionsnedsättning oftare utsätts för övergrepp och fysiskt, psykiskt och sexuellt våld och även för våld i nära relationer. Det kan handla om våld från en partner eller från till en vårdgivare, en assistent eller någon annan som kvinnan har en beroendeställning till. 

FN-förhör om funktionsrätt i nästa vecka!

Frågorna om situationen för kvinnor med funktionsnedsättning kommer att aktualiseras under det kommande FN-förhöret med Sverige i Genève den 11-12 mars. Representanter från civilsamhället finns på plats under FN:s granskning av hur den svenska regeringen lever upp till Funktionsrättskonventionen. Civilsamhället har i en egen rapport till FN inför förhöret lyft vikten av att öka budgeteringen och insatserna i den nationella strategin mot våld mot kvinnor med funktionsnedsättning.

Vill du veta mer?

Civilsamhällets alternativrapport till FN (2023)

Via länken kan du läsa och ladda ned civilsamhällets alternativrapport till FN i olika format.

Skuggrapport från Funktionsrätt Sverige och FQ – Istanbulkonventionen (2023)

Inspel från Funktionsrätt Sverige inför nytt åtgärdsprogram om våld 2024–2026

Vårt projekt Min sexualitet – min rätt har tagit fram två rapporter, den ena är en kartläggning om sexualitet och sexuell hälsa och den andra om föräldraskap. 

Föräldraskap på (o)lika villkor
Vill du ligga med mig då?

I mars 2024 startar Funktionsrätt Sverige ett nytt projekt om likvädigt föräldraskap i samverkan med RFSU! Håll utkik för mer information om projektet inom kort!