Vill ditt parti se en nationell handlingsplan med åtgärder för att höja sysselsättningsgraden i nivå med övriga befolkningen?

Vänsterpartiet logotyp

Vänsterpartiet

Ja. Vänsterpartiet vill bland annat att den redan befintliga satsningen på praktikplatser utvärderas, men med syfte att få fler myndigheter att ta emot arbetssökande med funktionsnedsättning och i förlängningen erbjuda en anställning.

Socialdemokraterna logotyp

Socialdemokraterna

Nej. Det kan inte uteslutas att det behövs en nationell handlingsplan, men det är ingenting vi driver i dagsläget.

Vi vill att personer med funktionsnedsättning ska få snabbaste och bästa möjliga stöd att komma i arbete – och därför är det viktigt att vi har en statlig aktiv arbetsmarknadspolitik i hela landet.

Det ingår redan idag i Arbetsförmedlingens uppdrag att ge särskilt stöd. Men vi anser också att det krävs fler och mer individuellt utformade insatser för att skapa jobb eller utbildning för personer med funktionsnedsättningar.

Miljöpartiet logotyp

Miljöpartiet de gröna

Ja. Människor är samhällets viktigaste resurs. Att sysselsättningsgraden är så pass mycket lägre bland personer med funktionsnedsättning är en enorm förlust för både individ och samhälle.

Vi vill se ett samlat krafttag för att höja sysselsättningen i den den här målgruppen, med insatser som är anpassade efter individens behov och förutsättningar. Som även nämnts ovan anser vi att arbetshjälpmedel ska gå mycket enklare och smidigare att få och vi anser att det behöver vara en och samma huvudman. Ingen människa ska stå utan jobb av skälet att hen inte får tillgång till. arbetshjälpmedel.

Liberalerna

Ja. En funktionsnedsättning innebär inte nödvändigtvis nedsatt arbetsförmåga. Ofta handlar det helt enkelt om att hitta ett arbete som är lämpligt utifrån individens egna förutsättningar. I andra fall kan funktionsnedsättningen fullt ut kompenseras med hjälpmedel eller andra anpassningar.

De allra viktigaste åtgärderna för att minska klyftorna i sysselsättning mellan personer med olika funktionalitet handlar därför om matchning, tillgänglighet och om att motverka fördomar och diskriminering.

Centerpartiet

Ja. Centerpartiet vill utreda välfungerande och evidensbaserade inkluderingsinsatser i regi av svenska arbetsgivare och vilka hinder och möjligheter som finns för att fler arbetsgivare ska anställa personer med funktionsnedsättning.

Det är viktigt att samhället löpande ser över och förbättrar insatserna för att fler människor med funktionsnedsättning ska få möjlighet att arbeta och studera. Ny teknologi, digitalisering och utveckling av olika distanslösningar ger nya möjligheter.

Många arbetsgivare önskar att inkludera fler personer med funktionsnedsättning. Det behövs minskad byråkrati, flexiblare lösningar och enklare kontaktvägar mellanföretag och myndigheter för att underlätta för fler arbetsgivare att anställa. Forskning visar att små private företagare är bäst på att skapa jobb och sysselsättning åt människor med funktionsnedsättningar.

Kristdemokraterna logotyp

Kristdemokraterna

Nej. Kristdemokraterna har inte föreslagit någon nationell handlingsplan men vi har flera konkreta förslag som vi anser kommer höja sysselsättningsgraden för människor med funktionsnedsättning:

  • Vi har exempelvis föreslagit en höjning av utvecklingsbidraget för lönebidrag för anställning respektive trygghet när det gäller anställningar i arbetsintegrerade sociala företag.
  • Vi vill också utreda möjligheten att inkludera utövande av arbete i de grundläggande behoven som ger rätt till personlig assistans.
  • Företag beskriver en kostnadsbörda i att anställa en person med funktionsnedsättning jämfört med en person utan funktionsnedsättning. Kristdemokraterna vill se en utredning kring hur man kan ta bort hinder och underlätta för små och medelstora företag att anställa personer med funktionsnedsättning. Utredningen ska ta hänsyn till de samhällsekonomiska kostnaderna som följer av att personer med funktionsnedsättning ställs utanför arbetsmarknaden.
  • Vi har också ett förslag som vi kallar matchningsanställningar som syftar till att minska den osäkerhet som kan finnas i en anställningssituation kring en person med funktionsnedsättning. Ett företag eller en kommun kan då anställa en person med funktionsnedsättning på lönebidrag och sedan ”låna ut” personen till ett mindre företag som inte behöver ta det fulla arbetsgivaransvaret. Då kan både företaget och personen som söker jobb prova hur det fungerar tillsammans under en begränsad tid. Det arbetssätt har visat sig vara framgångsrikt för att öppna dörrar för de som alltför ofta inte får chansen till jobb. Vi vill också reformera Samhall för att de på ett bättre sätt än i dag ska uppfylla sitt syfta och anställa personer med funktionsnedsättning som behöver mer varaktigt stöd.

Sammantaget skulle dessa förslag förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att inkluderas på arbetsmarknaden, en vinst både för enskilda och samhället i stort.

Moderaterna logotyp

Moderaterna

Nej, vi har inte föreslagit en specifik handlingsplan men vi har förslag för att fler ska kunna ha ett arbete att gå till – det är viktigt att alla som kan arbeta också får möjlighet att göra det.

För att fler ska kunna lämna arbetslöshet för arbete vill vi bland annat förstärka lönebidragen och andra stöd som sänker trösklarna in på arbetsmarknaden för personer som annars har svårt att få ett jobb.

Sverigedemokraterna

Ja.