Vill ditt parti tillse att skrivningen i skollagen som ger möjlighet för skolor att neka elever plats på grund av organisatoriska och ekonomiska svårigheter tas bort?

Vänsterpartiet logotyp

Ja, Enligt 1 kap. 9 § skollagen ska utbildningen inom skolväsendet vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas. En likvärdig skola betyder att alla elever ska ha lika tillgång till utbildning, lika kvalitet på utbildningen och att skolan ska kompensera för elevers olika förutsättningar.

Socialdemokraterna logotyp

Socialdemokraterna:

Nej. Skolors lokaler är alltför ofta inte fullt ut anpassade efter elevernas behov. Skolor får vanligtvis inte neka att ta emot elever i behov av särskilt stöd, men detta kan ske om en friskola inte beviljats tilläggsbelopp av kommunen för att det skulle medföra betydande ekonomiska eller organisatoriska svårigheter. Det åligger då kommunen att anordna utbildningen på annat sätt.

Miljöpartiet logotyp

Miljöpartiet de gröna

Nej. Miljöpartiet vill se över och förändra regelverket för tilläggsbeloppen för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd och säkerställa att de används och beviljas likvärdigt över hela landet. Utgångspunkten måste vara varje elevs rätt till en god utbildning. För Miljöpartiet är det en självklarhet att elever ska kunna välja skola, men att skolor inte ska få välja elever. Det undantag som idag gör att en kommun kan frångå ett önskemål om en viss kommunal skola, eller neka tilläggsbelopp för en fristående skola, behöver dock finnas kvar för att undvika orimliga konsekvenser för enskilda skolor och deras elever. Detta ska dock bara göras i speciella undantagsfall, och det är väldigt viktigt att undantaget inte missbrukas.

Liberalerna

Ja. Vi har en omfattande reformagenda för den svenska skolan. Liberalerna vill utveckla skolsystemet, förbättra skollagen och skjuta till mer resurser till skolväsendet i hela landet. Därtill vill vi satsa på särskilt stöd för alla de elever som behöver det. Elever med särskilda behov eller funktionsnedsättningar ska kunna känna sig trygga med att de får likvärdiga förutsättningar att lyckas i skolan.

Centerpartiet

Ja. Alla barn och vårdnadshavare ska ha rätt att välja skola, oavsett plånbok, bakgrund eller eventuella särskilda behov.
Vi behöver stärka allas rätt till en bra skola som de själva valt. Regelverket kring tilläggsbeloppen måste bli tydligare så att alla elever får det stöd de har rätt till. Den oförutsägbarhet och avslag som varit ett problem under en lång tid, har drabbat eleverna och deras familjer och skapat svåra förutsättningar för resursskolorna.

 

Kristdemokraterna logotyp

Kristdemokraterna

Nej. Kristdemokraterna har idag inget förslag om att stryka den möjligheten i skollagen, men vi är beredda att titta på det. Skolvalet ska ju vara ett val som är möjligt för alla, så långt det är möjligt. Då måste vi se över vilka hinder och problem som finns också när det gäller vilka tilläggsbidrag man kan få för att ta emot elever som kräver att skollokaler eller skolverksamhet anpassas på olika sätt.

Moderaterna logotyp

Moderaterna

Nej. Alla barn oavsett funktionsnedsättning har rätt till bra utbildning. Det kan dock finnas omständigheter med till exempel små fristående skolor där en anpassning för lokalernas tillgänglighet helt enkelt inte är möjlig.

Sverigedemokraterna

Nej, Sverigedemokraterna anser att elevens bästa ska stå i första rummet. Den skola som inte kan erbjuda elever med behov av särskilt stöd en skolgång där elevens behov kan tillgodoses, exempelvis för att skolan inte har lyckats rekrytera en legitimerad specialpedagog, bör därför även fortsättningsvis kunna hänvisa eleven till en för eleven bättre skola.