Elevhälsa

Vill ditt parti tillskjuta medel för att säkerställa en likvärdig tillgång till högkompetent elevhälsa – över hela landet?

Vänsterpartiet logotyp

Ja, det behövs en bättre fungerande elevhälsa. Om barn mår dåligt är det viktigt att de får ett professionellt bemötande.

Socialdemokraterna logotyp

Socialdemokraterna:

Ja, en jämlik skola förutsätter att alla grund- och gymnasieskolor har en tillgänglig elevhälsa som förebygger såväl fysisk som psykisk ohälsa.

Därför vill vi att alla skolor ska ha en väl utbyggd elevhälsa. Satsningarna på elevhälsan och elevhälsopersonal behöver fortsätta, men eftersom skolornas storlek varierar kraftigt är det dock svårt att nationellt föreskriva exakt hur ofta och länge olika personalkategorier ska vara på plats på varje skola.

Miljöpartiet logotyp

Miljöpartiet de gröna

Ja, vi vill bygga ut elevhälsan så att den blir både mer tillgänglig för eleverna och ett tydligare stöd för lärarna.

Även samverkan mellan elevhälsan, socialtjänsten och den allmänna hälso- och sjukvården behöver utvecklas. Ingen elev ska falla mellan stolarna – även elever som har omfattande behov av stöd måste ges en långsiktig och trygg skolgång. Skolan ska främja alla elevers lärande och möjlighet att nå sin fulla potential, och alla elever ska självklart ges det stöd och den hjälp som de behöver. Det ska inte bero på vilken skola man går i om man får rätt stöd eller inte.

Miljöpartiet drev under den förra mandatperioden igenom en läsa-skriva-räkna-garanti som innebär en stärkt rätt för alla elever att få de stödinsatser de har behov av redan tidigt i sin skolgång.

Liberalerna

Ja. Liberalerna vill att staten ska ta hela ansvaret för hela skolväsendets finansiering. Självfallet inkluderar det även elevhälsan, som vi vill ska vara likvärdig över hela landet. Vi har tidigare drivit igenom förändringar av skollagen som förstärkte elevhälsans roll. Vidare vill vi även att alla skolor ska ha avtal med sjukvården för att stärka elevhälsoarbetet.

Centerpartiet

Ja. Centerpartiet arbetar för en uppgraderad och utbyggd elevhälsa över hela landet. Vi vill också att den kompletteras med fler olika kompetenser för att bättre kunna stötta och hjälpa eleverna.

Ett uppdrag bör ges till lämplig myndighet att ta fram förslag på hur elevhälsa kan ingå som ämne i rektorsprogrammet. Rektors ansvar för och uppdrag kring elevhälsan kan förtydligas. Elevhälsans journaler bör vara en del av den sammanhållna journalföringen och därmed tillgängliga vid behov i den övriga vården.

regioners förutsättningar att bidra till att Sverige efterlever FN-konventionen i praktiken.

Kristdemokraterna logotyp

Kristdemokraterna

Ja. Kristdemokraterna har under lång tid drivit flera förslag som syfta till att stärka elevhälsan långsiktigt och avsätter resurser för detta i vår budget.

Som en del i att stärka kompetensen anser vi att elevhälsan ska vara en del av en sammanhållen barn- och ungdomshälsovård. Förslaget medför att den medicinska och psykosociala elevhälsan inte längre ska ha skolan som huvudman, men skolsköterska, skolläkare, skolkurator och skolpsykologer bör fortsatt finnas i verksamheterna på skolorna.

Moderaterna logotyp

Moderaterna

Nej. Skolresultat är starkt förknippade med hur eleverna mår fysiskt och psykiskt. En mycket stor brist idag är att vi inte har en fungerande skolhälsovård. En fungerande elevhälsovård med regelbundna hälsoundersökningar av fysisk och psykisk hälsa är avgörande för att identifiera eventuella diagnoser och den hjälp och de anpassningar under skoltiden som barn har rätt till. En tidigt upptäckt av diagnos medför stor skillnad för barn med till exempel dyslexi, autism eller ADHD.

Moderaterna vill att huvudmannaskapet för skolhälsovården ska föras över till regionernas primärvård som idag ansvarar för barnens sjukvård.

De resurser som kommunerna idag lägger på elevhälsan skulle identifieras och föras över till regionens barnhälsovård och på sikt skulle detta sannolikt innebära en besparing. Framförallt skulle vi få ett professionellt ledarskap av preventiv barnhälsovård med organisatorisk närhet till den offentliga barnsjukvården.

Sverigedemokraterna

Ja, vi har satsningar på en stärkt elevhälsa. Där vi vill lägga mer resurser på ett tak för hur många personalen ska ansvara för. Personalen ska också ha en grundläggande förståelse genom utbildningar med fokus på bland annat psykisk hälsa, förebyggande arbete med mera.