Vill ditt parti att de obligatoriska momenten/undervisningstimmarna om inkluderande lärmiljöer och olika funktionsnedsättningar ökar på lärar- och rektorsutbildningarna?

Vänsterpartiet logotyp

Ja, kunskapen om funktionsnedsättningar måste stärkas för allas rätt till en jämlik skola.

 

Socialdemokraterna logotyp

Socialdemokraterna:

Nej. Vi vet att det finns ett stort behov av specialpedagogisk kompetens för att i högre utsträckning kunna anpassa undervisningen efter barn och elevers olika förutsättningar och behov.

Lärarutbildningarna ska ge förmåga att identifiera och i samverkan med andra tillgodose elevers behov av specialpedagogiska insatser. Fortbildningsinsatsen Specialpedagogik för lärande, som Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) ansvarar för tillsammans, är viktig för att öka kompetensen.

Miljöpartiet logotyp

Miljöpartiet de gröna

Ja. Denna fråga bör ses över tillsammans med den tidigare frågan om förändrade skrivningar i skollagen.

Liberalerna

Ja, Liberalerna vill höja kraven på lärarutbildningarna i Sverige. Vi tycker även det är av stor vikt att öka antalet undervisningstimmar för lärarstudenterna. Det är viktigt att de blivande lärarna rustas med den kunskap som krävs för att undervisa och möta olika elever.

Centerpartiet

Ja. Vi har bland annat drivit på för en reformering av lärarutbildningen där lärare och förskollärare ska få mer kunskap om exempelvis neuropsykiatriska diagnoser. Även befintlig personal ska kunna få kompetensutveckling då behovet är stort.

Kristdemokraterna logotyp

Kristdemokraterna

Nej, vi har inga sådana förslag och har inte tagit ställning till frågan. Kristdemokraterna vill förbättra resursskolorna och har förslag om särskilda undervisningsgrupper och för att stärka speciallärarkompetensen.

Moderaterna logotyp

Moderaterna

Nej. Vi menar att det är bra om det finns vissa grundkunskaper kring NPF-diagnoser. Men vi vill också betona att vi inte anser det rimligt att lärare (som idag uttryckt i socialstyrelsen riktlinjer från 2016) som är ansvariga att möta barns oro eller barns problem. Det ska vare en fungerande skolhälsovård som har det ansvaret.

Vi menar också att utbildningen kring inkluderande lärmiljöer för speciallärare och specialpedagoger behöver breddas med kunskaper om betydelsen av specialundervisning i mindre grupper.

Sverigedemokraterna

Ja. Vi vill se ett ökat fokus på utbildning för både lärare och rektorer när det gäller grundläggande kunskaper och förståelse för arbetet med elever med olika typer av funktionsvariationer.