Vill ditt parti ge Arbetsförmedlingen de direktiv och de resurser som krävs för att personer med funktionsnedsättning ska garanteras ett personnära och individuellt stöd som gör det möjligt att lämna arbetslösheten?

Vänsterpartiet logotyp

Vänsterpartiet

Ja, Arbetsförmedlingen ska ha specialiserade handläggare med fördjupade kunskaper om funktionsnedsättningar. På så sätt kan den enskilde hamna rätt från början. Detta bidrar också till en förenklad ingång för arbetsgivare till Arbetsförmedlingens olika stöd.

Socialdemokraterna logotyp

Socialdemokraterna

Ja. Vi socialdemokrater har varit tydliga gentemot Arbetsförmedlingen med att stödet till personer med funktionsnedsättning inte ska bli sämre i och med myndighetens reformering. Dock ska det sägas att vi inte är nöjda med hur situationen är idag, och kommer att fortsätta följa detta noga framöver.

Vad gäller Arbetsförmedlingen vill vi att de även fortsättningsvis ha en samlande, pådrivande och stödjande roll inom funktionshinderpolitiken.

Miljöpartiet logotyp

Miljöpartiet de gröna

Ja. Miljöpartiet driver en arbetsmarknadspolitik som sätter individens behov av stöd i centrum. Människors förutsättningar ser olika ut och det är nödvändigt att de arbetsmarknadspolitiska insatserna reflekterar detta. Det måste finnas flera olika vägar till jobb för de som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Personer med funktionsnedsättning ska vara en prioriterad grupp för Arbetsförmedlingen redan idag, men arbetet behöver utvecklas och bli mer jämlikt. Vi vill göra det som krävs för att detta ska fungera.

Liberalerna

Ja. Idag läggs omkring 20 miljarder kronor per år på olika arbetsmarknadspolitiska insatser för personer med funktionsnedsättning, medan sjuk- och aktivitetsersättningen kostar 50 miljarder kronor per år. Människors frihet och självständighet skulle sannolikt öka om man vågade försöka vända på proportionerna.

Det borde vara möjligt att lägga mer offentliga medel på att stödja att människor får göra något meningsfullt i gemenskap med andra, och lite mindre på att de ska klara försörjningen när de är sysslolösa utanför, och det bör vara ambitionen och utgångspunkten för alla reformer på dessa områden.

Centerpartiet

Ja, Både Arbetsförmedlingen och privata matchningsaktörer måste säkerställa att människor med funktionsnedsättning får rätt hjälp och stöd.

De arbetssökande med funktionsnedsättning måste få ökade möjligheter att vara med och bestämma över innehållet i det stöd, den hjälp och service de har rätt till. Det finns fortfarande ett behov av närhet och möjlighet till fysiska möten för att anvisas till rätt instans. Vi har därför drivit på hårt för att återupprätta och säkerställa Arbetsförmedlingens lokala närvaro. Det behövs ett systematiskt kvalitetslyft i Arbetsförmedlingens stöd till arbetssökande med funktionsnedsättningar. Vi vill också att offentliga arbetsgivare ska ta ett större ansvar för inkluderande rekrytering, arbetsdifferentiering och tillgängliga arbetsplatser.

 

Kristdemokraterna logotyp

Kristdemokraterna

Ja, Kristdemokraterna har varit drivande för att bromsa utvecklingen med att arbetsförmedlingens fysiska kontor har lagts ner i så hög takt.

Det är också avgörande att arbetsförmedlingen använder sig av metoder som vi vet funkar för att få människor som står långt ifrån arbetsmarknaden i arbete. Kristdemokraterna avsätter också resurser för att stärka arbetsintegrerade sociala företag då det är duktiga på att ta till vara på den kompetens som finns hos människor med funktionsnedsättning.

Moderaterna logotyp

Moderaterna

Ja, alla arbetslösa som har svårt att själva hitta och få ett arbete ska få individuellt anpassat stöd. För alla är inte digitala kontaktvägar det mest ändamålsenliga – därför behövs möjligheter till fysiska möten i hela landet.

Sverigedemokraterna

Ja. Efter reformeringen av Arbetsförmedlingen så tappade många av dem med nedsatt arbetsförmåga sina kontakter inom myndigheten. Vi vill se ett ökat personligt stöd enligt den enskildes förutsättningar och behov, redan vid inskrivning och under hela vägen till arbetet.