Hjälpmedel

Vill ditt parti se nationella riktlinjer för tillgången till hjälpmedel?

Vänsterpartiet logotyp

Ja, staten bör ta ett större ansvar än i dag för att förskrivningen av hjälpmedel blir mer likvärdig över landet. Att staten har ett övergripande ansvar för tillhandahållandet av hjälpmedel anges också i FN-konventionen om rättigheter för personer.

Socialdemokraterna logotyp

Socialdemokraterna:

Nej, vi har inget sådant förslag.

Däremot vill vi se förbättringar avseende hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning. Ansvaret för att tillhandahålla hjälpmedel bör fortsatt ligga på regioner och kommuner. Nationella initiativ på området bör fokusera på att förhindra oskäliga skillnader i avgifter och tillgång till hjälpmedel inklusive väntetider.

Miljöpartiet logotyp

Miljöpartiet de gröna

Nej. När det gäller nationella riktlinjer har de en nackdel, de är enbart rekommendationer till regioner och kommuner. Det är därför inte säkert att förskrivning av hjälpmedel blir jämlik med nationella riktlinjer. Vi ser även en problematik kring att utvecklingen kring hjälpmedel går relativt fort, inte minst digitala och därmed finns en risk att nationella riktlinjer då inte går i takt med utvecklingen.

Miljöpartiet vill att hjälpmedel ska ingå i högkostnadsskyddet. Arbetshjälpmedel ska gå mycket enklare och smidigare att få och vi anser att det behöver vara en och samma huvudman. Vi anser till exempel att ingen människa ska stå utan jobb av skälet att hen inte får tillgång till arbetshjälpmedel.

Liberalerna

Ja, det finns starka skäl för landstingen och kommunerna att samverka omkring hjälpmedelsverksamheten. De främsta är att det ger möjlighet till lika vård på lika villkor för alla hjälpmedelsanvändare, att förutsättningarna för att upprätthålla patientsäkerheten stärks och att det är ekonomiskt lönsamt.

Det behövs nationella riktlinjer och Myndigheten för Delaktighet bör få ett nationellt samordningsansvar för hjälpmedelsfrågorna.

Centerpartiet

Ja, Centerpartiet vill se nationella riktlinjer för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. All vård och omsorg ska vara god och jämlik oavsett var i landet man befinner sig, och i det ingår även behov av stöd och hjälpmedel. Samtliga politiska områden måste genomsyras av ett perspektiv som främjar individens möjlighet att interagera i sin vardag.

I praktiken är det kommuner och regioner som ansvarar för en stor del av samhandlingen mellan medborgaren och samhället. Centerpartiet har under den senaste mandatperioden drivit på för en översyn av hur staten kan stärka kommuners och regioners förutsättningar att bidra till att Sverige efterlever FN-konventionen i praktiken.

Kristdemokraterna logotyp

Kristdemokraterna

Ja. Kristdemokraterna är glada över att en majoritet i riksdagen nyligen gav stöd till vårt förslag om att det ska utarbetas nationella riktlinjer för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. Var i landet du bor ska inte avgöra möjligheten att få tillgång till eller anpassning av ett visst hjälpmedel.

Vi beklagar att socialdemokraterna röstade nej till förslaget om nationella riktlinjer.

Moderaterna logotyp

Moderaterna

Ja. Moderaterna vill att det genomförs en översyn av lagstiftningen kring rehabilitering och hjälpmedel i syfte att säkerställa likvärdig tillgång och stärka individens rätt till hjälpmedel och att ta fram nationella riktlinjer för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel.

Sverigedemokraterna

Ja. Regionernas utbud skiljer sig ofta och de kan också ha begränsat utbud. Vi vill se ett fritt val som ett komplement till den vanliga föreskrivningen av hjälpmedel för att öka valfriheten för alla med olika behov av hjälpmedel.

Systemet måste också ses över i dess helhet och där bör det utredas hur de nationella riktlinjerna ska kunna se ut, vi vill se en nationell prissättningsmodell så att alla erbjuds lika villkor.

Vill ditt parti att kostnaden för hjälpmedel ska ingå i samma högkostnadsskydd som övrig vård?

Vänsterpartiet logotyp

Ja, det är i många fall helt avgörande för livskvalitet och delaktighet i samhället för en person med funktionsnedsättning att de hjälpmedel som behövs tillhandahålls. Trots hjälpmedlens positiva effekter har regelverken snävats åt runtom i landet.

Socialdemokraterna logotyp

Socialdemokraterna:

Nej, vi har i dagsläget inga sådana förslag. Oskäliga skillnader är inte acceptabla. Men vissa skillnader över landet är en naturlig följd av det kommunala självstyret. Regeringen gav i mars 2019 Socialstyrelsen i uppdrag att kontinuerligt samla in och publicera data och statistik i syfte att långsiktigt följa upp hjälpmedelsområdet, bland annat avseende avgifternas utveckling.

Miljöpartiet logotyp

Miljöpartiet de gröna

Ja.

Liberalerna

Ja, tillgång till hjälpmedel ska aldrig begränsas av kostnaden.

Liberalerna vill ge bättre möjligheter för den hjälpmedelsbehövande att själv välja det hjälpmedel som passar en bäst, kunna lägga mer pengar på ett hjälpmedel för att kunna välja bort ett annat, och enklare samordna om flera i familjen till exempel har liknande behov.

Det behövs nationella riktlinjer och Myndigheten för Delaktighet bör få ett nationellt samordningsansvar för hjälpmedelsfrågorna.

Kristdemokraterna logotyp

Centerpartiet

Nej. Centerpartiet föreslår att ett rättvist system gällande avgifter på hjälpmedel utreds och införs. Idag är det stora skillnader mellan regionerna vad gäller avgifter för hjälpmedel.

Ur ett patientperspektiv framstår det som både orimligt och obegripligt varför man ska tvingas betala hundratals kronor varje år för något som är kostnadsfritt I anda delar av landet. Arbetet med att ta fram ett rättvist system bör göras av landets kommuner och regioner.

Det är viktigt att tillgången till hjälpmedel och avgifterna är jämställda över landet, men vi anser att också att Sveriges kommuner och regioner ska ta fram riktlinjerna och att dessa sedan anpassas efter de lokala behoven.

Kristdemokraterna

Nej. Däremot vill Kristdemokraterna se ett nationellt ramverk för patientavgifter kopplade till hjälpmedel och medicintekniska produkter.

En samhällsekonomisk helhetssyn är också avgörande inom det här området. Detta då en investering av rehabiliteringsinsatser eller hjälpmedel i den kommunala eller regionala budgeten kanske ger en effekt enbart i exempelvis anslaget för sjukskrivning i statsbudgeten.

Moderaterna logotyp

Moderaterna

Nej. Moderaterna anser att Sverige ska arbeta systematiskt med delaktighet vid förskrivning av hjälpmedel. Detta är främst av betydelse för hjälpmedelsanvändaren, men också för samhället eftersom förskrivningen av hjälpmedel då blir mer effektiv. Moderaterna vill stärka individens rätt till hjälpmedel och att ta fram nationella riktlinjer för såväl rehabilitering som habilitering och hjälpmedel.

Sverigedemokraterna

Ja, det är en fråga som likt de nationella riktlinjerna bör utredas. Den enskilde står oftast för merkostnaderna själva, vilket vi tycker är orimligt. Det finns stora hälsovinster för den enskilde men också en känsla av ökad delaktighet.