Vill ditt parti att det tas fram nationell statistik om elever med funktionsnedsättning, i syfte att få fram ett bättre underlag till insatser som förbättrar elevernas skolgång?

Vänsterpartiet logotyp

Ja, korrekt statistik är viktigt för att kunna förstå vilka behov som finns, i och med att insatser för elever med funktionsnedsättning ska vara behovsstyrda.

Socialdemokraterna logotyp

Socialdemokraterna:

Ja, det är viktigt att belysa och få en samlad bild av utbildningsvillkoren för elever med funktionsnedsättning. Skolor och huvudmän behöver bli bättre på att följa upp och utvärdera insatser man gör och deras resultat.

Miljöpartiet logotyp

Miljöpartiet de gröna

Ja. Undantaget kön och ålder går de diskrimineringsgrunder som finns enligt svensk lag inte att följa upp i den nationella statistiken. Det är ett stort problem att vi därmed varken vet hur utbredd diskrimineringen är, eller kan ta fram underlag för exempelvis bättre insatser.

Samtidigt finns det en viktig integritetsaspekt att ta hänsyn till. Miljöpartiet vill ge SCB i uppdrag att utforma en metod för att frivillig, självkategoriserad och anonymiserad statistik om alla diskrimineringsgrunder, inte bara kön och ålder.

Liberalerna

Ja, att mäta är att veta.

Statistik, utvärderingar och uppföljningar handlar om kunskap. På samma sätt som Liberalerna vill uppvärdera skolans kunskapsuppdrag vill vi att det finns aktuell kunskap och statistik om elever, lärare och resultaten i skolväsendet. Ökad kunskap leder till bättre beslut, vilket i sin tur gynnar alla involverade parter.

Centerpartiet

Ja. Nationell frånvarostatistik är något vill vill ta fram. Det kan underlätta att se mönster och trender över tid men också ge ökade möjligheter att hitta de rätta insatserna för att säkerställa alla elevers rätt till skolgång.

 

Kristdemokraterna logotyp

Kristdemokraterna

Ja. Vi har inget sådant förslag men är positiva till förslaget.

Moderaterna logotyp

Moderaterna

Ja.

Sverigedemokraterna

Ja.