Vill ditt parti säkerställa skyddet mot diskriminering kopplat till bristande tillgänglighet i arbetslivet?

Vänsterpartiet logotyp

Ja, Vänsterpartiet anser att skyddet mot diskriminering av personer med funktionsnedsättning i arbetslivet måste säkerställas:

  • Aktiva åtgärder mot diskriminering ska vidtas och funktionshinderperspektivet måste förstärkas i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
  • En nationell handlingsplan bör tas fram med målsättningen att sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning ska ligga på samma nivå som sysselsättningsgraden hos den övriga befolkningen.
Socialdemokraterna logotyp

Socialdemokraterna

Ja, Diskrimineringslagen ger idag ett skydd mot diskriminering bland annat kopplat till bristande tillgänglighet i arbetslivet. Detta är något vi som parti värnar.

Miljöpartiet logotyp

Miljöpartiet de gröna

Ja. För att motverka diskriminering och bristande tillgänglighet krävs både en stark diskrimineringslagstiftning och en stark diskrimineringsombudsman.

Miljöpartiet har i regering stärkt arbetet och ökat anslagen för arbetet mot diskriminering. Vi vill fortsätta genom att införa skarpare möjligheter till sanktioner mot arbetsgivare som diskriminerar, satsa på anti­diskrimineringsbyråer och stärka civilsamhällets långsiktiga förutsättningar.

Liberalerna

Ja. I detta sammanhang måste påpekas att en översyn och skärpning av diskrimineringslagen behövs för att undanröja de hinder och det motstånd som finns i fysisk och mental tillgänglighet och bemötande som drabbar väldigt många dagligen. Därtill behöver kunskapen om utbredningen av hatbrott mot personer med funktionsnedsättning öka.

Centerpartiet

Ja. Vi kan inte ha ett samhälle där många människors liv begränsas av fördomar och diskriminering. För Centerpartiet är det viktigt att markera alla människors lika värde. Vi vill därför grundlagsfästa diskrimineringsgrunder som idag finns i diskrimineringslagen så att medborgarna ges ett starkare skydd mot diskriminering på grund av exempelvis funktionsnedsättning än I dagsläget.

Vi vill höja diskrimineringsersättningen. Arbetsgivare och andra juridiska personer som diskriminerar mot en person kan bli skyldig att betala diskrimineringsersättning till den utsatte. Diskrimineringsersättningen har två syften: att likt skadestånd ge den enskilde ersättning för den kränkning hon utsatts för och att avskräcka från diskriminering. Vi anser att dagens ersättning i många fall är så pass låg att den inte lever upp till dess syften. Därför vill vi tillsätta en utredning som ska rekommendera en mer ändamålsenlig nivå.

Kristdemokraterna logotyp

Kristdemokraterna

Ja, det var på Kristdemokraternas initiativ som bristande tillgänglighet inkluderades i diskrimineringslagen 2015 men vi är inte nöjda. Vi måste fortsätta verka övergripande för att risken för diskriminering inom arbetslivet och samhället i stort uppmärksammas och motverkas.

Ett exempel som kan skapa hinder för mindre företag inom främst det privata näringslivet som vill anställa personer med funktionsnedsättning är kostnaderna som är kopplade till arbetsgivarens ansvar för arbetstekniska hjälpmedel och anpassning av arbetsmiljön. Vi vill se över hur dessa hinder kan tas bort. Något som i förlängningen kan bidra till att stärka skyddet mot diskriminering inom arbetslivet.

Moderaterna logotyp

Moderaterna

Ja, den som har en funktionsnedsättning ska ges möjligheten att delta i arbetslivet utifrån sina egna förutsättningar – och inte begränsas av diskriminering.

Sverigedemokraterna

Ja, vi anser likt i tidigare frågor att ett införande av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i svensk lag kommer att stärka skyddet mot diskriminering.