Vill ditt parti stärka rättigheterna för personer som vårdas i tvångsvården?

Vänsterpartiet logotyp

Vänsterpartiet

Ja. Det är hög tid att avskiljningar verkligen avskaffas och barn och ungas rättigheter sätts i främsta rummet. Det är oerhört viktigt att en förändring snarast sker, särskilt mot bakgrund av att det oftast är flickor, de yngre barnen och unga med funktionsnedsättningar som avskiljs.

Socialdemokraterna logotyp

Socialdemokraterna:

Ja. En utredare har fått uppdrag att föreslå en gemensam lag för vård utan samtycke. Målet är att en ny tvångsvårdslagstiftning ska bli mer flexibel, säkerställa att insatser ges utifrån den enskildes behov samt stärka rättssäkerheten och säkerheten i vården för personer som tvångsvårdas.

Miljöpartiet logotyp

Miljöpartiet de gröna

Ja. Det är alltid viktigt att bevaka rättigheterna för människor som tvångsvårdas, bland annat för att se till att insatserna är förenliga med Sveriges förpliktelser om mänskliga rättigheter. I regering tillsatte vi därför en utredning för att se över vissa frågor enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, och lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV.

Syftet är att stärka barnrättsperspektivet, rättssäkerheten och säkerheten i vården för de personer som tvångsvårdas med stöd av LPT och LRV. Utredningen ska också se över om det ska införas bestämmelser som innebär att de tvångsåtgärder som i dag inte kan överklagas enligt LPT och LRV ska vara överklagbara till allmän förvaltningsdomstol. Vi ser fram emot att ta del av utredningens slutsatser.

Liberalerna

Ja, avskiljningar och fastspännande ska enbart finnas som en sista utväg och inom ungdomsvården behöver avskiljningar helt upphöra.

Vi vill också reformera rättspsykiatrin. Tillsynen av tvångsvården behöver stärkas. Den som vårdas under tvång ska aldrig betala patientavgift. Vi vill också stärka övrig vård så att färre personer behöver tvångsvård. Till exempel behövs tidigare hjälp till patienter och hela familjer, större möjlighet att lägga in sig själv innan man blir för sjuk och heldygnsbehandling med samtidig sjukvård och socialt stöd.

Centerpartiet

Ja, det är av stor vikt att rättssäkerheten stärks för dessa personer.

En grundläggande förutsättning för tvångsvård ska anses legitimt är att det faktiskt innebär att samhällsvården förbättrar barnets eller den vuxnes situation och livsvillkor.
Centerpartiet har drivit på för en övergripande översyn av lagstiftningen i syfte att höja kvalitén.

Avskiljning är ett mycket ingripande tvångsmedel som vi vet är skadligt. Vi anser att ett förbud mot avskiljning behövs för att behovet av nya behandlingsmetoder och arbetssätt ska kunna tillgodoses i praktiken. Vi anser att en utredning bör tillsättas om rätten till en oberoende klagorättsmekanism för placerade barn. Personer som vårdas i tvångsvården ska ha samma möjligheter till somatisk vård som andra. Ett utökat samarbete mellan vården elevhälsan och socialtjänsten är en åtgärd till förbättringar.

 

Kristdemokraterna logotyp

Kristdemokraterna

Ja, det finns idag alltför stora brister inom tvångsvården och många människor får inte den vård de behöver. Det krävs därför en översyn av tvångsvården i stort för att säkerställa att den erbjuder god vård- och behandling för såväl psykiatriska som somatiska vårdbehov.

När det specifikt gäller förekomsten av tvångsåtgärder som fastspänning och avskiljning så har Kristdemokraterna varit drivande för att dessa på sikt ska upphöra inom Statens institutionsstyrelse. Glädjande nog har socialutskottet ställt sig bakom detta.

Moderaterna logotyp

Moderaterna

Ja, Barnrättsbyråns granskning av våld mot barn på de statliga ungdomshemmen ger anledning till eftertanke och konkret handling. Moderaterna föreslår bland annat införande av tillståndsplikt, nationella kvalitetskriterier och systematisk uppföljning av de statliga särskilda ungdomshemmen och LVM-hemmen. Detta i syfte att säkerställa rättssäkerheten, tryggheten och kvaliteten i verksamheterna.

Sverigedemokraterna

Ja. Vi arbetade tillsammans med andra partier fram ett tillkännagivande där regeringen uppmanas vidta åtgärder för att avskiljning ska upphöra. Vi står fortfarande ensamma i frågan om att bältning helt ska upphöra.